Jaarverslag 2018

Aanbiedingsbrief

Datum:      23 april 2019
Zaaknummer:   327954

Onderwerp:   Jaarstukken 2018

Met gepaste trots presenteren we u de jaarstukken van 2018. Voor de eerste keer bieden we deze niet alleen als boekwerk aan. Vanaf nu kunt u ook via een fraai vormgegeven website kennis nemen van de beleidsmatige en financiële resultaten van het afgelopen jaar.
Onder het motto ‘Volle kracht vooruit! Kansen zien voor elkaar in grenzeloos Gennep’ zijn we enthousiast aan de slag gegaan om gemeente Gennep leefbaarder, socialer, veiliger, bruisender, duurzamer en klantgerichter te maken. De afgelopen maanden hebben we een basis gelegd, waarmee we de ambities uit het collegeprogramma kunnen realiseren en uitvoering hebben gegeven aan de vastgestelde begroting 2018.  
Daarbij hebben we oog gehouden voor een efficiënte inzet van de financiële middelen. De jaarrekening sluit dan ook met een positief saldo. We hebben de solide financiële positie van onze gemeente dus opnieuw kunnen bestendigen.

Realisatie beleid

Het afgelopen jaar hebben we niet alleen een basis gelegd, maar ook een flink aantal concrete resultaten geboekt. Zo krijgen de voorbereidingen voor het nieuwe Kind Expertise Centrum eindelijk meer vorm. Voor de locatie van het nieuwe gebouw is de kogel nu definitief door de kerk.
Op het vlak van  overlast en veiligheidsincidenten door verwarde personen, woonoverlast, stalking en jeugdoverlast hebben we (incidenteel) extra capaciteit ingezet. Vanuit verkeersveiligheid is ingezet op het behouden van de 2 rijbanen op de N 271 en het verbreden van de fietsverbinding langs de Maasbrug en de voorbereiding van diverse projecten.
Inwoners met een kleine beurs krijgen voortaan een compensatie voor de eigen bijdrage in de ziektekosten. We merken ook dat het begrip positieve gezondheid steeds meer grond onder de voeten krijgt in onze gemeente.
De leegstand in het winkelgebied pakken we serieus aan. Uiteraard doen we dat samen met lokale ondernemers en andere betrokken partijen. Met hen hebben we al enkele veelbelovende bijeenkomsten gehad. De vraagbundelingscampagne glasvezel is een groot succes geworden.
Op het gebied van duurzaamheid willen we een voorbeeld zijn voor onze inwoners. Dat is afgelopen jaar onder meer tot uiting gekomen via onze deelname aan het regionale project Duurzaam Deelvervoer.
Tot slot vorderen de voorbereidingen voor de verbouwing van het gemeentekantoor gestaag. We verwachten onze inwoners straks nog beter van dienst te kunnen zijn vanuit onze vernieuwde werkomgeving.
Dit is een kleine greep uit de mooie oogst van 2018. Resultaten waar we als college trots op zijn.

Financieel resultaat

De jaarrekening 2018 kent voor resultaatbestemming een  positief resultaat van € 995.000. De analyse van het resultaat laat zien dat er vooral incidentele afwijkingen zijn, die niet of beperkt te beïnvloeden zijn.
Het saldo inclusief resultaatbestemming  is € 1.656.000. Per saldo wordt hiermee € 661.000 onttrokken aan de reserve. De per saldo hogere aanwending van de reserves wordt volledig veroorzaakt door de vrijval van de het gedeelte van de bestemmingsreserve sociaal domein door het besluit om deze te maximeren op € 1.000.000.  
Het saldo van de jaarrekening wordt toegevoegd aan de Algemene Vrije Reserve.

Resultaatbestemming

De hoogte van de bestemmingsreserve Sociaal Domein is op het gewenste niveau van € 1 miljoen.
De risico's van de grondexploitaties zijn afgedekt met voorzieningen en de algemene reserve grondexploitaties  

In de 2e trimesterrapportage is aangegeven dat we het boekjaar 2018 gaan afsluiten met een positief saldo dat wordt toegevoegd aan de algemene vrije reserve.

Gezien het bovenstaande is het voorstel het positief resultaat van € 1.656.000  toe te voegen aan de algemene vrije reserve.

Burgemeester en wethouders van Gennep

Dhr. P.J.H.M. de Koning, burgemeester         Mevr. J.M. Nijland, secretaris

ga terug