Jaarverslag 2018

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

De risico’s ten aanzien van de gewaarborgde gelden aan de woningcorporaties Mooiland en Destion maken onderdeel uit van het borgstelsel van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Het Rijk en gemeenten staan beide borg voor 50%. Deze zekerheidsstructuur maakt het mogelijk dat corporaties met voordelige financiering sociale volkshuisvesting kunnen realiseren

WSW neemt de betaalverplichtingen voor een lening over wanneer de corporatie (ondanks de voordelige financieringsvoorwaarden) de rente en aflossing op een door WSW geborgde lening niet meer kan betalen. Alleen als WSW deze betaalverplichting niet uit de overige buffers kan voldoen, moeten Rijk en gemeenten bijspringen. WSW is nog nooit aangesproken op de borg en schat het risico van de gemeenten en het Rijk in als zeer klein, of zelfs theoretisch.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) behartigt de belangen van de gemeenten richting WSW. De formele afspraken tussen de VNG en WSW zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen beide organisaties.

Overige
De langlopende huurverplichtingen betreft de multifunctionals (kopie-printers) en de koffieautomaten. De langlopende contracten bestaan uit:

  • Leerlingenvervoer         € 305.000
  • Schoonmaken gemeentekantoor   €   67.000
  • Verbouw stadhuis         € 415.000
  • Lease auto BOA            €   47.000
  • Verzekeringen            €  61.000
  • Onderhoudscontracten ICT      € 671.200

De gemeente Gennep heeft bij de BNG een kredietfaciliteit in rekening courant van € 3,4 miljoen. Van deze faciliteit wordt geen gebruik gemaakt.

Vanaf 2016 is de gemeente vennootschapsbelastingplichtig. Over de jaren 2016-2018 heeft de gemeente nog verrekenbare verliezen.

ga terug