Jaarverslag 2018

Dienstverlening

Accenten

Gemeenten, uitvoeringsinstellingen, koepelorganisaties en ministeries hebben de ambitie om tot aanscherping van de dienstverleningsambities voor 2020 te komen en de uitwerking van een
gezamenlijke uitvoeringsstrategie en uitvoeringsagenda op te pakken. Hierin staan zes kernthema’s centraal:    

• Digitalisering dienstverlening en kanaalsturing
• Face-to-face: dienstverlening op maat
• Overheidsparticipatie
• Eén Overheidspoort
• Standaardisatie en deregulering
• Ketensamenwerking en informatiedeling

Ook in 2018 zijn in de (digitale) dienstverlening  stappen gezet. Er is gestart met de implementatie van elektronische aanvraagformulieren voor gemeentelijke producten, de voorbereidingen zijn gestart voor de verdere digitalisering van vergunningverlening en het Bedrijvenloket+ is verder doorontwikkeld. Extra aandacht is besteed aan digitale identiteitscontrole en het voorkomen van identiteitsfraude

De kennis van de medewerkers van Receptie en Telefonie is vergroot . Daarnaast is de snelbalie geoptimaliseerd. Onze inwoners worden hierdoor sneller en adequater –en desgewenst nog steeds via persoonlijk contact - geholpen.

Ook hebben in 2018 gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden en is een referendum gehouden. De organisatie hiervan is goed verlopen.

Lasten

Begroot € 496.337
Gerealiseerd € 474.923
Afwijking € 21.414
ga terug