Jaarverslag 2018

Veiligheid

Accenten

In 2018 hebben er zich in onze gemeente geen grootschalige calamiteiten in het kader van crisisbeheersing en rampenbestrijding voorgedaan. Het was echter wel een jaar van extreem weer (zware stormen, extreme droogte en hitte), wat van de (vrijwillige) brandweer en ons grote preventieve en repressieve inzet heeft gevraagd. Op vlak van evenementenveiligheid heeft het  bezoek van Zijne Majesteit de Koning aan Gennep op 13 april voor de opening van een nieuwe fabriekshal van CNC van ons en alle veiligheidspartners extra inzet gevraagd. Verder is opvallend dat het dit jaar tijdens Oud en Nieuw, mede door inzet op preventieve maatregelen, zeer rustig was; de brandweer had geen enkele uitruk. De beschikbaarheid van hulpdiensten als de ambulancedienst en de politie was in 2018 wél een nieuw thema dat onze aandacht heeft gevraagd. We hebben daarnaast met trainingen, oefeningen en aanscherpen van protocollen en draaiboeken, zoals ook de afgelopen jaren, geïnvesteerd op een (meer) efficiënt opererende Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Op gebied van criminaliteit en overlastincidenten zien we de afgelopen jaren een dalende trend m.b.t. bedrijf- en woninginbraken, diefstal en geweldsdelicten. Dit is mede door een steeds betere dekking van Whatsapp-Buurtpreventie in onze gemeente, maar ook door een verschuiving van de aandacht van criminele organisaties en personen naar de meer ondermijnende criminaliteit (o.a. drugsproductie en -handel en financiële en internetgerelateerde fraude en diefstal). Dit onderwerp is voor de komende jaren geprioriteerd in het Integraal Veiligheidsbeleid; met de vernieuwing van dit beleid zijn we eind 2018 gestart in lijn met de regionale beleidsplannen van o.a. de politie. Het beleid is begin 2019 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Daarnaast kenmerkt het jaar zich door wederom een stijging in het aantal complexe zorg- en veiligheidszaken in de gemeente, zoals overlast en veiligheidsincidenten door personen met verward gedrag, woonoverlast, stalkingszaken en escalerende jeugdoverlast. Hierop is extra geïnvesteerd met de middelen vanuit de voorjaarsnota. De extra capaciteit is ingezet om vanuit de gemeente regie op deze zaken te voeren en de samenwerking te professionaliseren.

Lasten

Begroot € 1.505.099
Gerealiseerd € 1.468.885
Afwijking € 36.214
ga terug