Jaarverslag 2018

Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Portefeuillehouder:          P. de Koning
Beïnvloedbaarheid:         ❷❸

Wat wilden we bereiken?

 • Bevordering zelfredzaamheid en bewustzijnsvergroting van eigen verantwoordelijkheid tijdens een incident/calamiteit.
 • Verminderen en voorkomen van incidenten en calamiteiten.
 • Voorbereiden van de gemeentelijke organisatie op het bestrijden van rampen en beheersen van crises.

Wat zouden we er voor doen?

 • Inzet van het preventieprogramma brandveilig leven, waarbij inwoners, ondernemers en bezoekers middels voorlichting bewust worden gemaakt van de risico’s op brand en worden gewezen op de eigen verantwoordelijkheid in het voorkomen van incidenten.
 • Het organiseren van de week voor de veiligheid (jaarlijks in oktober), waarbij de diverse preventieprogramma’s binnen de gemeente onder de aandacht worden gebracht. Daarbij faciliteren politie, brandweer en overige betrokken organisaties om deel te kunnen nemen aan deze week van de veiligheid.
 • Tijdens een incident wordt via crisiscommunicatie ingezet op het gericht bieden van een handelingsperspectief aan betrokkenen, zoals het sluiten van ramen en deuren bij hevige rookontwikkeling.
 • Ervoor zorgen dat de betrokken veiligheidspartners voorafgaand advies uitbrengen op evenementen en toezicht houden tijdens evenementen.
 • Monitoren van risicovolle objecten en advies geven aan verantwoordelijke organisaties.
 • Deelnemen aan regionale opleidingen voor processen bevolkingszorg en deelnemen aan regionale/lokale oefeningen voor processen bevolkingszorg.

Wat hebben we gerealiseerd?

 • We hebben rondom de Week van de Veiligheid onze lokale communicatie-uitingen afgestemd op die van de landelijke campagne. In Ottersum heeft een oefening Brandveilig Leven plaatsgevonden, specifiek gericht op ouderen. Ten slotte is de nieuwe brandpreventiecampagne "maak van je roze wolk, geen rookwolk..." gestart. In dit kader is in oktober het eerste geboortekoffertje uitgereikt, gericht op het vergroten van brandveiligheidsbewustzijn bij kersverse ouders en de bevordering van zelfredzaamheid bij brand.
 • Om de groeiende inzet van de brandweer op loze meldingen terug te dringen, hebben we met de brandweer ingezet op de advisering over interne brandveiligheidsprocedures en het verbeteren van de brandalarmeringssystematiek bij zorginstellingen.
 • Gedurende het jaar hebben we de Gennepse evenementenkalender gedeeld met de veiligheidspartners. Bij een evenementenvergunning geven de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN), brandweer en Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) en  de politie advies. Om veiligheidsrisico's tijdens evenementen steeds meer te verkleinen, voeren we vanuit een regionale werkgroep verbeteringen door in de advisering en vergunningsvoorwaarden op het gebied van veiligheidsvoorschriften aan evenementenorganisaties.
 • Alle medewerkers met een rol in de crisisorganisatie hebben tenminste aan één training en één regionale oefening deelgenomen om kennis en ervaring up-to-date te houden. Tevens is er met deze medewerkers een lokale oefening gehouden, gericht op een incident tijdens de 4-daagse.

Verbonden partijen die bijdragen aan realisatie doelen

De Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)
De Veiligheidsregio Limburg-Noord draagt bij aan alle doelen van het taakveld: het geeft vorm en inhoud aan intergemeentelijke samenwerking op de schaal van Noord- en Midden-Limburg en heeft tot doel de belangen van de gemeenten en hun ingezetenen te behartigen, op gebied van:

 • a)   De brandweerzorg;
 • b)   De geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR);
 • c)   De rampenbestrijding en crisisbeheersing;
 • d)   Het bevorderen van de multidisciplinaire uitvoering van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de bestrijding van zware ongevallen;
 • e)   Het bijdragen aan een samenhangend integraal veiligheidsbeleid in de regio.

Daarnaast behartigt de VRLN die taken die door de wet- en regelgeving aan gemeenten zijn toegekend op gebied van collectieve preventie volksgezondheid en maatschappelijke zorg waarvoor samenwerking tussen gemeenten op de schaal van de regio uit het oogpunt van verhoging van efficiency en effectiviteit wordt vereist.

ga terug