Jaarverslag 2018

Veiligheid

1.2 Openbare orde en veiligheid

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

Portefeuillehouder:          P. de Koning
Beïnvloedbaarheid:         ❷❸

Wat wilden we bereiken?

 • Verminderen en voorkomen van incidenten, calamiteiten en verstoringen van de openbare orde en criminaliteit en verminderen van gevoelens van onveiligheid.
 • Adequate handhaving van de regels met daarbij zo min mogelijk administratieve last voor inwoners en bedrijven.
 • Verminderen van overlast en criminaliteit van vooral jeugdigen.

Wat zouden we er voor doen?

 • Actief wegnemen van geconstateerde onveilige situaties (ook als het gaat om het gevoel van onveiligheid).
 • Bevorderen van sociale veiligheid (incl. gerelateerde issues vanuit WMO-taken zoals voorkomen dakloosheid, aanpak huiselijk geweld en bevorderen verslavingspreventie) via casusoverleg.
 • Uitvoering geven aan regionale veiligheidsprojecten en -aanpakken: Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), voor de aanpak van georganiseerde misdaad), preventiecampagne drugs, aanpak huiselijk geweld, zorg- en veiligheidshuis, Waak voor inbraak, burgernet.
 • We zetten waar mogelijk in op het verbeteren van de gezamenlijke aanpak door ketenpartners.
 • Bewustzijnsbevordering op het gebied van polarisering en radicalisering door gesprekken te voeren met maatschappelijke organisaties en actieve voorlichting.
 • Periodiek communiceren over incidentcijfers.
 • We brengen de gevoelens van (on)veiligheid in beeld met behulp van bestaande meetinstrumenten.
 • Directe aanpak vandalisme en criminaliteit d.m.v. preventie, repressie en handhaving:
  • Samenwerking en structurele inhuur BOA’s Venray ter verbetering van de integrale aanpak, mobiliteit, kennisniveau, maar ook veiligheid van personeel.
  • Surveillance en toezicht houden op de openbare orde/leefbaarheid, bijdragen aan de veiligheid en netheid van de openbare ruimte.
  • Handhaving bij overtredingen en bij excessen (processen verbaal voor overtredingen van de Algemene Plaatselijke Verordening, lokaal beleid (camperplaatsen, hondenpoep) en parkeerboetes).
  • Toezicht bij evenementen en naleving Drank- en horecawet.
  • Deelname project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit en oprichten van projectgroep ter bestrijding van adresfraude en identiteitsfraude.
 • Actief wegnemen van geconstateerde onveilige situaties (ook als het gaat om de subjectieve veiligheidsbeleving).
 • Uitvoering geven aan regionale veiligheidsprojecten: preventiecampagne drugs, Lekker Friz en burgernet.
 • Inventarisatie van overlast, jeugdoverlast en verloedering middels bespreking in de lokale overlegstructuren en het opstellen van een plan van aanpak.

Wat hebben we gerealiseerd?

 • We hebben de samenwerking met ketenpartners op het gebied van zorg en veiligheid geïntensiveerd en geprofessionaliseerd. We pakken verstoringen van de openbare orde en escalerende casussen op het gebied van sociale veiligheid integraal aan.
 • We hebben in het afgelopen jaar op twee geprioriteerde (Top-X) en tientallen reguliere zorg- en veiligheidscasussen incidenten en overlast voorkomen dan wel verminderd. Dit deden we door een op elkaar afgestemde inzet van zorg, strafrecht, bestuursrechtelijke maatregelen en, waar opportuun, civielrechtelijke maatregelen. Een aantal van deze integrale aanpakken hadden specifiek ten doel om woonoverlast te verminderen en escalerende burenruzies te stoppen. Een aantal casussen had als focus om de sociale veiligheid in de gemeente te bevorderen, waaronder maatregelen gericht op WMO-gerelateerde issues, zoals het voorkomen van dakloosheid, aanpak van huiselijk geweld en het bevorderen van verslavingspreventie. Hierbij hebben we ook de expertise van het Zorg- en Veiligheidshuis en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid benut.
 • In het kader van de Wet aanpak Woonoverlast hebben we voor één geprioriteerde (Top-X) casus de waarschuwing gegeven dat een gebiedsverbod opgelegd kan worden. Deze waarschuwing was onderdeel van de integrale aanpak om overlast en onveiligheidsgevoelens in de directe omgeving te doen stoppen.
 • In  samenwerking met ketenpartners (politie, woningbouw en zorgpartners) en de wijkraad, is in Gennep-Zuid een project opgezet om de leefbaarheid en de veiligheidsgevoelens in deze wijk te verbeteren. Deze wijkaanpak is gestart met een wijkschouw en de directe aanpak van enkele veiligheidsissues en verstorende elementen die tijdens de schouw naar voren kwamen.
 • De kennisbevordering op gebied van polarisering en radicalisering is in 2018 afgerond. Het thema is geborgd als aandachtsgebied in het reguliere netwerkoverleg van maatschappelijke organisaties.
 • In 2018 is er veel aandacht besteed aan de steeds nijpender wordende politiecapaciteit en het stoppen van de pilot met de ambulancepost in Gennep. De lobby voor extra politiecapaciteit heeft geresulteerd in een derde wijkagent met taakveld jeugdproblematiek (deze agent start begin 2019) en er zijn eerste stappen in de goede richting gezet voor extra in te zetten capaciteit bij de politie. Daarnaast is de afstemming met  de ambulancedienst geïntensiveerd en heeft een lobby geresulteerd in politieke aandacht voor de kwestie.
 • In samenwerking met het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), gericht op de aanpak van georganiseerde misdaad en handhavingsknelpunten, is kennis van de wetgeving ter bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB) en de protocollen rondom aanpak drugsafvaldumpingen en drugsproductie in de gemeente vergroot.
 • Voor de directe aanpak van vandalisme en criminaliteit door middel van preventie, repressie en handhaving hebben we:
  • de bestaande BOA-formatie ingevuld met een eigen BOA in plaats van structurele inhuur bij Venray. Daarmee hebben we de taken op gebied van hondenbeleid en drank- en horecawet invulling gegeven. We werken nog wel met Venray samen ter verbetering van de integrale aanpak, mobiliteit, kennisniveau en veiligheid van personeel;
  • met onze ketenpartners en jongerenwerkers een jeugd- en veiligheidsoverleg eind 2018 gestart om tot een gezamenlijke aanpak van in kaart gebrachte problematiek te komen;
  • de afspraken over het schenken van alcohol bij evenementen (o.a. tentfeesten) aangescherpt;
  • een pilot in Heijen gestart gericht op het Keurmerk Veilig Ondernemen voor het buitengebied, in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en -Veiligheid (CCV);
  • extra ingezet op lokale voorlichting uit de campagne Waak voor Inbraak en communicatie via de Whatsapp Buurtpreventiegroepen, vooral gedurende de donkere dagen aan het einde van het jaar, en de uitbreiding van het aantal Whatsapp Buurtpreventie groepen van 40 naar 46 groepen ondersteund met borden en preventiemateriaal;
  • met de lokale projectgroep dertig adresonderzoeken uitgevoerd als onderdeel van de deelname aan het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit ter bestrijding van adresfraude en identiteitsfraude.

Beleidsindicatoren

Omschrijving

W 2016

W 2017

B 2018

W 2018

Verwijzingen Halt; daadwerkelijke aantallen
(en per 10.000 jongeren)

23,3 (7,2)

20
(170)

20

16

Jongeren met jeugdreclassering (in % van alle jongeren van 12 t/m 22 jaar)

0,5 %

0,5 %

0,5%

0,5%*

Winkeldiefstallen (per 1.000 inwoners)

0,6

0,9

0,1

nnb

Geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners)

3,8

3,2

3,2

nnb

Diefstallen uit woning (per 1.000 inwoners)

2,6

2,3

2,3

nnb

*Cijfers uit 2018 zijn nog niet bekend.

NB Jeugdreclassering: 0,5% over eerste helft 2018

ga terug