Jaarverslag 2018

Openbare ruimte

Accenten

Ook in 2018 is er veel aandacht geweest voor het centrum van de kern Gennep met kwaliteitsimpulsen in de openbare ruimte. Dit heeft zich verder vertaald in onder andere duurzaamheid (zoals gescheiden opvang van schoon en vuil water), aandacht voor groen en bomen, verkeersveiligheid en materiaalkeuze. Ook vanuit toeristisch recreatief oogpunt is de kwaliteit van de openbare ruimte van groot belang.
Het fonds kwaliteitsverbetering buitengebied is in 2018 nader onder de aandacht gebracht, zodat diverse initiatieven zijn gerealiseerd en het komende jaar nog gerealiseerd gaan worden.

De voorbereidingen van de fietstunnel bij de Weverrotonde, het fietspad langs de Hoofdstraat in Heijen en de herinrichting van de Schaafsebosweg en omgeving de Brem (instellen 60 km/uur zone) hebben in 2018 plaatsgevonden, zodat ze in 2019 uitgevoerd kunnen worden.

In 2018 is ten aanzien van verkeersveiligheid gezorgd voor het behouden van de 2 rijbanen van de N271 en het verbreden van de fietsverbinding langs de Maasbrug. Beide zullen in 2019 een verdere uitwerking tot gevolg hebben.

Lasten

Begroot € 3.173.772
Gerealiseerd € 3.181.082
Afwijking € -7.310
ga terug