Jaarverslag 2018

Openbare ruimte

2.1 Verkeer en vervoer

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Portefeuillehouder:         J. van Hulsteijn
Beïnvloedbaarheid:         ❶❷❸

Wat wilden we bereiken?

 • In stand houden van wegen en pleinen en deze laten voldoen aan het vastgestelde beleid van de gemeente Gennep. Dit beleid wordt gevormd door meerdere beleidsplannen, zoals het beeldkwaliteitsplan (meetlat integrale kwaliteit) en het wegenbeleidsplan.
 • Bevorderen van de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en de (verkeer)leefbaarheid in de gemeente Gennep.

Wat zouden we er voor doen?

 • Regulier onderhoud (klein onderhoud).
 • Planmatig onderhoud wegen en bermen.
 • Versterken bermen o.a. met grasbetontegels.
 • Aanleg inritten.
 • Gladheidsbestrijding.
 • Afhandelen klachten en meldingen openbare ruimte.
 • Optimaliseren beheersysteem.
 • Schoonhouden openbare ruimte.
 • Afronden actualisatie Wegenlegger.
 • Opstellen meerjarenprogramma RMO Noord-Limburg (Trendsportal).
 • Deelname haalbaarheidsonderzoek verbreding fietspad Maasbrug.
 • Deelname voorbereiding Ombouw N271 Gennep-Heijen.
 • Realisatie fietspad achter de Weverflat.
 • Voorbereiding fietstunnel Weverstraat.
 • Aanpak fietspad Hoofdstraat Heijen.
 • Inrichting 60 km/uur-zone rondom de Brem.
 • Aanpak Schaafsebosweg-Nieuw Erf.
 • Afronden fase 2 Bloemenstraat.
 • Start Inrichting 30 km/uur-zone Margrietstraat-Roggestraat.
 • Afhandelen meldingen en verkeersklachten.

Wat hebben we gerealiseerd?

 • Op diverse locaties in Gennep is klein onderhoud uitgevoerd aan straatwerk en zijn wortels  die het straatwerk opdrukken verwijderd.
 • Er is onderhoud uitgevoerd aan diverse asfaltwegen in het buitengebied zodat deze wegen weer voldoen aan het vastgestelde beleid (“B niveau”).
 • In het kader van het optimaliseren van de bermen in het buitengebied, zijn op diverse locaties grasbetontegels aangebracht.
 • In 2018 zijn er acht nieuwe inritten aangevraagd en aangelegd.
 • Begin 2018 is er veel gestrooid, het jaar werd afgesloten met drie strooibeurten in december. Er is 80 ton strooizout verwerkt.
 • De gemeente Gennep heeft 891 klachten en meldingen over de openbare ruimte ontvangen. Het merendeel hiervan kon snel opgelost of hersteld worden. Alle meldingen zijn binnen de termijn afgehandeld.  
 • Gennep is voortdurend in ontwikkeling. Die ontwikkelingen betreffen ook de inrichting van de openbare ruimte. Deze veranderingen zijn alle verwerkt in het beheersysteem GBI.
 • Het onderhoud aan de openbare ruimte is uitbesteed aan BuitenWerk. Deze organisatie heeft ook in 2018 weer goed werk geleverd. De gemeente krijgt regelmatig complimenten over de kwaliteit van de openbare ruimte. Het aantal meldingen over straatvuil is zeer gering.
 • Er zijn diverse stappen gezet in het proces om te komen tot actualisatie van de wegenlegger. De vaststelling van de wegenlegger was aanvankelijk gepland in 2018, maar een afzonderlijk benodigde besluitvormingsprocedure over de openbaarheid van enkele wegen heeft ertoe geleid dat de vaststelling s uitgesteld naar medio 2019.
 • Mede op basis van het collegeprogramma, de meerjarenbegroting en wensen van de verkeerskoepel zijn voorbereidingen getroffen voor een meerjarenprogramma RMO Noord-Limburg (Trendsportal). Dit meerjarenprogramma zal in april/mei 2019 aan de raad worden voorgelegd.
 • We zijn betrokken geweest bij de opdrachtverstrekking voor een technische haalbaarheidsstudie naar de verbreding van het fietspad op de Maasbrug. De studie wordt verricht in opdracht van de provincies Limburg en Noord-Brabant; wij blijven actief betrokken bij de studie. De studie wordt naar verwachting medio 2019 afgerond.
 • We hebben overeenstemming bereikt over het behoud van 2x2 rijstroken op de N271. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart; wij zijn en blijven hierbij betrokken.
 • In 2018 zijn de voorbereiden werkzaamheden voor de realisatie van een fietspad achter de Weverflat afgerond. De uitvoering is gepland in de eerste helft van 2019.
 • De voorbereidingen voor de aanleg van een fietstunnel onder de Weverstraat zijn uitgevoerd. De realisatie vindt volgens planning in de tweede helft van 2019 plaats.
 • We hebben de aanpak van het fietspad Hoofdstraat Heijen voorbereid. Enkele werkzaamheden zijn reeds uitgevoerd, zoals het kappen van bomen en het verplaatsen van een dassenrooster. De overige werkzaamheden vinden in de loop van 2019 plaats, omdat in het hoogwaterseizoen niet op of aan het dijklichaam mag worden gewerkt.
 • We hebben de inrichting van een 60 km/uur-zone rondom de Brem voorbereid. De uitvoering vindt plaats in 2019.
 • We hebben samen met de bewoners plannen gemaakt voor de aanpak van de Schaafsebosweg- Nieuw Erf. De uitvoering vindt plaats in 2019.
 • De werkzaamheden Bloemenstraat (fase 2) zijn in 2018 afgerond.
 • We zijn in 2018 gestart met de voorbereidingen voor de inrichting van een 30 km/uur-zone in de Margrietstraat en Roggestraat.

Beleidsindicatoren

Omschrijving

W 2016

W 2017

B 2018

W 2018

Aantal verkeersongevallen

112

108

75

Aantal gewonden bij verkeersongevallen

10

15

16

Aantal dodelijke verkeersongevallen

0

1

1

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

4

7

6

Verkeersongevallen met een gewonde fietser

2

1

4

ga terug