Jaarverslag 2018

Bestuur en organisatie

Accenten

De leefbaarheid van kernen en wijken en het betrekken van inwoners bij het beleid staan hoog op de agenda van het college. De collegebezoeken aan dorpen en wijken waren in de vorm van kleinschalige ¨Samen aan tafel¨ bijeenkomsten. Er is meer ruimte gegeven aan laagdrempelige initiatieven en meer ruimte bieden voor zelfsturing.

Met ingang van de nieuwe raadsperiode is de nieuwe werkwijze voor het vergaderen van de raad ingevoerd. In december 2018 heeft een retraite plaatsgevonden, waarbij vastgesteld kon worden dat er in grote mate tevredenheid heerst over de nieuwe manier van vergaderen, alsmede over de huidige cultuur en omgang binnen de gemeenteraad en tussen raad en college..

De bedrijfsvoering sluit aan bij de eisen van deze tijd en dragen bij aan de wijze waarop de gemeente zich verhoudt tot de inwoners en bedrijven. Digitale dienstverlening waar het kan, persoonlijk maatwerk waar dat moet, een flexibele, open en efficiënte organisatie die in een daarvoor geëigende huisvesting werkzaam is en de mogelijkheden van de informatievoorziening optimaal benut.

Lasten

Begroot € 8.982.155
Gerealiseerd € 8.502.048
Afwijking € 480.107
ga terug