Jaarverslag 2018

Bestuur en organisatie

0.1 Bestuur

Taakveld 0.1 Bestuur

Portefeuillehouder:          P. de Koning
Beïnvloedbaarheid:         ❷❸

Wat wilden we bereiken?

 • Verbetering van de vergaderwijze in raad en raadscommissies.
 • Verbetering van de agendering en kwaliteit van stukken.
 • Verbetering van de kaderstellende en controlerende rol van de raad.

Wat zouden we er voor doen?

 • In de raad en de commissies wordt geëxperimenteerd met een nieuwe manier van vergaderen. Zodra er voldoende ervaring en tevredenheid is met een werkwijze wordt het reglement van orde hierop aangepast. Dit zal uiterlijk vóór de verkiezingen van maart 2018 plaatsvinden.
 • Dit is een doorlopend proces waar in samenwerking met de griffie invulling aan wordt gegeven.
 • Dit is een doorlopend proces. Waar het gaat om de grip op de verbonden partijen zijn de griffiers in de regio bezig om samen met deze regelingen tot verbeteringen te komen die in 2018 vruchten moeten gaan afwerpen.

Wat hebben we gerealiseerd?

 • De nieuwe werkwijze voor het vergaderen is in de vorm van een aangepast Reglement van Orde in de vergadering van maart 2018 vastgesteld en met ingang van de nieuwe raadsperiode ingevoerd. In december 2018 heeft een retraite plaatsgevonden, waarbij vastgesteld kon worden dat er in grote mate tevredenheid heerst over de nieuwe manier van vergaderen, alsmede over de huidige cultuur en omgang binnen de gemeenteraad en tussen raad en college. In 2018 zijn er naar verhouding maar weinig commissievergaderingen en voorbereidende raadsvergadering geweest. De vergaderdruk is hierdoor afgenomen.
 • Over de kwaliteit van de voorgelegde stukken en de agendering zijn in 2018 niet of nauwelijks klachten geuit. Met ingang van de nieuwe raadsperiode hebben alle burgerraadsleden een eigen account op het aan de website gekoppelde digitale vergadersysteem Ibabs gekregen, waardoor zij inmiddels net als de raadsleden van alle mogelijkheden gebruik kunnen maken.
 • In 2018 hebben de regiogemeenten van Limburg-Noord de zogenoemde (webbased) Samenwerkingswijzer aangeschaft. Hiermee zal er per gemeenschappelijke regeling een voor alle (burger)raadsleden en inwoners en per gemeente, een actueel overzicht beschikbaar komen met doelen en kerngegevens. Ook zullen eventuele zienswijzen op jaarstukken voortaan gezamenlijk worden opgesteld en met elkaar worden gedeeld. Ultimo 2018 is voor de Veiligheidsregio de site gevuld. De andere regelingen volgen in 2019.
  Via periodiek voorgelegde openbare lijsten van openstaande actiepunten en toezeggingen, alsmede een overzicht van openstaande moties heeft het presidium (en eigenlijk alle raads- en burgerraadsleden) greep op de voortgang van zaken waarmee de raad zijn controlerende taak mede gestalte geeft. Uit de eerder aangehaalde raadsretraite kon niet worden afgeleid dat er vraagtekens zijn rondom de kaderstellende taak.
ga terug