Jaarverslag 2018

Economische structuur, toerisme en recreatie

Accenten

In 2018 zijn er op het gebied van de economische structuur, toerisme en recreatie verschillende activiteiten uitgevoerd die bijdragen aan het aangenaam wonen, werken en recreëren in de gemeente Gennep. Zo behoort het versterken van de vrijetijdseconomie nu tot de speerpunten van de gemeente. Het lokale programma Versterking Vrijetijdseconomie is in 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. In 2018 is aan diverse projecten, die onderdeel vormen van het lokale programma, uitvoering gegeven. Daarnaast is de vraagbundelingscampagne voor de aanleg van glasvezel in alle kernen en het buitengebied succesvol doorlopen. De leegstand in het kernwinkelgebied van Gennep is prominent op de agenda gezet. Gezamenlijk met ondernemers en vastgoedeigenaren is gewerkt aan een actieprogramma. De bedrijventerreinen in de gemeente hebben voor de periode 2018-2020 een hercertificering ontvangen voor de activiteiten die hebben bijgedragen aan de verbetering van de veiligheid en ruimtelijke kwaliteit. Op het gebied van speel- en ontmoetingsplekken is een bijdrage toegekend aan zes initiatieven die vanuit de gemeenschap zijn aangereikt.   

Lasten

Begroot € 1.292.696
Gerealiseerd € 1.159.668
Afwijking € 133.028
ga terug