Jaarverslag 2018

Economische structuur, toerisme en recreatie

3.4 Toeristische en recreatieve voorzieningen

Taakveld 3.4 Toeristische en recreatieve voorzieningen

Portefeuillehouder:         J. van Hulsteijn en R. Peperzak (regiovisie BGMM)
Beïnvloedbaarheid:         ❶❷❸

Wat wilden we bereiken?

 • Uitvoeren Actieprogramma Vrijetijdseconomie regio Noord-Limburg
 • Uitvoering geven aan het lokale programma Versterking Vrijetijdseconomie.
 • Uitvoering geven aan Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar
 • Realiseren project Dynamic Borders
 • Behoud van een kermis in elke kern

Wat zouden we er voor doen?

 • In 2017 heeft de regio Venlo het actieprogramma vrijetijdseconomie 2018-2025 vastgesteld met als ambitie dat dit actieprogramma op termijn moet leiden tot een toename van de jaarlijkse bestedingen binnen de sector van €200 miljoen in 2025 (+24%). Dit door samen met ondernemers, onderwijs, de provincie en andere relevante stakeholders in te zetten op projecten die vallen onder een vijftal actielijnen: (1) Vitale verblijfsrecreatie (2) Vitale dagrecreatie (3) Het vrijetijdslandschap (4) Cross-overs met andere sectoren en (5) Effectieve regiomarketing. De ambities op regionaal niveau geven ook een impuls aan de lokale vrijetijdseconomie.
 • Het versterken van de vrijetijdseconomie behoort tot de speerpunten van de gemeente Gennep. Dat moet er toe leiden dat het in onze gemeente nog beter wonen, werken en recreëren is; enerzijds door het verbeteren van de voorzieningen voor bewoners en bezoekers en anderzijds door het verhogen van de toeristische bestedingen, hetgeen goed is voor onze ondernemers en het ondernemersklimaat. Ons onderscheidend vermogen zit in de diversiteit van de natuur en het landschap in onze gemeente en de tastbare aanwezigheid van cultuurhistorie en cultuurhistorisch erfgoed. Bovendien beschikken we over een onderscheidend historisch winkelhart. Al deze zaken willen we samen met onze inwoners in de vorm van concrete projecten meer herkenbaar en meer beleefbaar maken door middel van het programma versterking vrijetijdseconomie.  Grootschalige ontwikkelingen als de herinrichting van het gebied Koningsven/De Diepen, de mogelijke herinrichting van de Lob van Gennep en het Deltaplan Maas bieden daartoe de nodige extra kansen.
 • In het lokale programma vrijetijdseconomie wordt onderscheid gemaakt in de volgende programmalijnen:
 1. Versterken natuur en landschap
 2. Cultuurhistorie
 3. Versterken verblijfsrecreatie
 4. Versterken dagrecreatie
 5. Marketing en promotie

In 2018 wordt uitvoering gegeven aan diverse projecten die onderdeel vormen van dit lokale programma.

 • De drie gemeenten in de top van Noord-Limburg werken samen aan het stimuleren en het ontwikkelen van integrale projecten binnen het bestaande beleid, visies en programma’s. Daarbij wordt specifiek ingezet op het verbinden van de kwaliteiten op het gebied van recreatie, toerisme en cultuur. In 2018 wordt concreet gewerkt aan het verbinden van de routestructuren en het realiseren van themaroutes in het gebied en het aanleggen van toeristische overstappunten.
 • Dynamic Borders heeft als doel om samen met de projectpartners (gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Goch en Weeze) het landelijk gebied tussen Nijmegen, Venlo en het Roergebied te versterken. Door de kwalitatieve verbetering en gemeenschappelijke bundeling van het bestaande economische, toeristische en culturele grensoverschrijdende aanbod. Concreet wordt er in 2018 gewerkt aan diverse toeristische evenementen op het gebied van agrifood en belevingsroutes langs lokale ondernemers.
 • In 2017 is er voor vijf jaar een overeenkomst gesloten met de kermisexploitanten. Deze meerjarige overeenkomst garandeert het behoud van de kermis in iedere kern.

Wat hebben we gerealiseerd?

 • Voor wat betreft het regionale Actieprogramma Vrijetijdseconomie is er in het aanloopjaar 2018 voornamelijk ingezet op de programmalijn vitale verblijfsrecreatie. Zo is er een vitaliteitsmanager aangesteld die in de regio toeristische ondernemingen helpt.  De tweede programmalijn betreft de effectieve regiomarketing. Besloten is de samenwerking met Leisure Port te stoppen. Provinciaal is een marketingstrategie vastgesteld. Deze is leidend in de zoektocht naar een nieuwe vorm van regiomarketing. Voor het toeristische seizoen moet er meer duidelijk zijn over de acties met betrekking tot deze programmalijn.
 • Er is begonnen met de werkzaamheden in het gebied Koningsven/De Diepen. De eerste fase is reeds afgerond. Wat de Lob van Gennep betreft, is de belangrijke stap gezet van een MIRT-onderzoek naar een MIRT-verkenning.Voor de te treffen maatregelen in het kader van het Deltaplan Maas is er onderzoek gedaan naar de invulling van de aangewezen zoekgebieden.
 • In 2018 is uitvoering gegeven aan diverse projecten die onderdeel vormen van het lokale programma Versterking Vrijetijdseconomie.
 1. Wat de programmalijn ´versterking natuur en landschap´ betreft, gaat het vooral om voorbereidende werkzaamheden ten aanzien van de projecten PIO-Niersdal, versterking Maasheggen, Lob van Gennep en  de werkzaamheden in het kader van Koningsven/De Diepen.
 2. Wat ´cultuurhistorie´ betreft hebben we stappen gezet in de realisering van het project Kapellenbaan, Archeospots, het beleefbaar maken van de circumvallatielinie en het Genneperhuis en de in onze gemeente aangetroffen ringwalburcht. Ook de organisatie van het bezoek van de Norbertijnen in augustus 2018 is in dit verband noemenswaardig.
 3. Ter versterking van de verblijfsrecreatie is er gebruik gemaakt van de inzet van de regionale vitaliteitsmanager en zijn nieuwe ondernemers gefaciliteerd en gestimuleerd om te komen van droom naar daad. In het kielzog van de ontwikkelingen rondom Koningsven/De Diepen gaat er een verblijfsrecreatieve voorziening met uitstraling ontstaan aan de voet van de Sint Jansberg.
 4. Ter versterking van de dagrecreatie is er ingezet op de verbetering en uitbreiding van de fiets- en wandelinfrastructuur in de gemeente Gennep. Daarbij gaat het om het wandelpad tussen Genneperhuis en loswal, een wandelpad tussen de dijk nabij de Marijkestraat en de Oordseweg en de verbetering van de fietsverbinding tussen de loswal en de jachthaven in Heijen. Bovendien zijn er stappen gezet in de richting van de realisering van het wandelpad/fietspad in het Niersdal vanaf de Looierbroekweg richting Zelder.
 5. Wat de marketing en promotie betreft is er veel tijd gestoken in de reorganisatie van Leisure Port én de voorbereiding van het Gennep op de kaart zetten door middel van storytelling (mede gebaseerd op de marketingstrategie van de provincie Limburg).  
 • In de Top van Noord-Limburg is er in 2018 een uitvoeringsprogramma gemaakt. De eerste stappen zijn gezet in de uitvoering daarvan. Vereniging Nederlands Cultuurlandschap is gestart met het opstellen van een visie en uitvoeringsplan voor de ontwikkeling en het herstel van Maasheggen. Ook is de eerste ondernemersbijeenkomst georganiseerd voor toeristisch-recreatieve ondernemers uit de drie gemeenten. Verder wordt er samengewerkt in de uitvoering van 75 jaar bevrijding, onder andere in de vorm van een vliegtuigcrashroute die door de drie gemeenten gaat. Ook is het onderzoek afgerond voor het vernieuwen van het ruiter- en menroutenetwerk. Dit wordt in 2019 gerealiseerd.
 • Vanuit Dynamic Borders worden er begin 2019 grensoverschrijdende routes gerealiseerd waar regionale thema's aan bod komen zoals het Duits Lijntje, een smokkelroute en een bloemen en bijenroute. E-bike oplaadpunten worden gestimuleerd om het gebied aantrekkelijk te maken. Arrangementen waarin ondernemers uit de verschillende gemeenten aan deelnemen worden aangeboden aan toeristen en inwoners.
 • De kermis exploitanten zijn tevreden met de kermis in Gennep. De contracten lopen nog tot en met 2021.
ga terug