Jaarverslag 2018

Economische structuur, toerisme en recreatie

5.7-3 Speelvoorzieningen

Taakveld 5.7-3 Speelvoorzieningen

Portefeuillehouder:         R. Peperzak
Beïnvloedbaarheid:        ❶❷❸

Wat wilden we bereiken?

  • Onderhouden en veilig houden van de huidige speelvoorzieningen
  • Op initiatief van, en in samenwerking met, de wijk of buurt nieuwe initiatieven realiseren of huidige voorzieningen optimaliseren

Wat zouden we er voor doen?

  • Een keer per jaar worden alle speeltoestellen geïnspecteerd door een erkend inspectiebedrijf. Aan de hand van het rapport dienen alle geconstateerde gebreken te worden opgelost.
  • Het regelmatig uitvoeren van visuele inspecties en het controleren van toestellen op basis van meldingen.
  • Buurtverenigingen, dorps- en wijkraden, jeugd- en jongerenorganisaties en andere belanghebbende partijen actief informeren over de mogelijkheden om een initiatief in te dienen.
  • Samen met initiatiefnemers plannen voor speel- of ontmoetingsplekken verder uitwerken en afhankelijk van collegebesluitvorming de plannen al dan niet realiseren.

Wat hebben we gerealiseerd?

  • Alle speeltoestellen zijn in 2018 door een erkend inspectiebedrijf geïnspecteerd. Geconstateerde gebreken zijn opgelost.
  • Additioneel zijn visuele inspecties uitgevoerd door gemeentelijke toezichthouders. Op basis van meldingen zijn toestellen gecontroleerd en is actie ondernomen om de geconstateerde gebreken op te lossen.
  • Informatie over de mogelijkheden voor het indienen van een initiatief in kader van het speelruimtebeleidsplan is verspreid via de gemeentelijke website, Facebook, het lokaal weekblad en folders bij de bibliotheek en receptie.
  • Van de zes initiatieven waarvoor wij in 2018 een bijdrage hebben toegekend, zijn er twee gerealiseerd (speeltuin Logterberg Gennep en picknickbank Eekhoornstraat Heijen). Twee initiatieven zijn in de (afrondende) ontwerpfase. Bij twee initiatieven werken de initiatiefnemers nog aan draagvlak in de buurt. Daarnaast is in 2018 het pannaveld aan de Julianalaan gerealiseerd (initiatief ingediend eind 2016). Eind 2018 zijn vier nieuwe initiatieven ingediend voor uitvoering in 2019.
ga terug