Jaarverslag 2018

Cultuur en sport

Accenten

In samenwerking met diverse partijen binnen het culturele en educatieve veld zijn in 2018 initiatieven ontwikkeld.   
In de Kenniskeuken van de bibliotheek wordt een breed palet aan culturele en educatieve activiteiten georganiseerd, zoals workshops, cursussen, lezingen, spreekuren en exposities. Voor speciale doelgroepen, zoals laaggeletterden, worden programma’s uitgevoerd in het Taalhuis.
Op het gebied van ons cultureel erfgoed is in 2018 de historie van het Genneperhuis beleefbaarder gemaakt en hebben we samen met de provincie voorbereidingen getroffen voor het opzetten van een Erfgoedkaart, met als doel de informatievoorzieningen over het Cultureel Erfgoed te verbeteren en uit te breiden.

Op het gebied van sport en bewegen heeft het project Gennep Doet Mee de vorm gekregen van een breder integraal programma ´ Heel Gennep Doet Mee´ . Er zijn diverse beweegcoaches actief, met elk hun eigen specialisme.
In samenspraak met onze binnensportverenigingen is in 2018 het onderzoek ´capaciteit binnensportaccommodaties´ uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek is een vervolgproces gestart waarbij verschillende scenario's worden uitgewerkt met betrokken partijen (verenigingen, scholen, exploitant en stakeholders). Wij verwachten de resultaten van dit vervolgonderzoek in de 1e helft van 2019.

Lasten

Begroot € 1.912.713
Gerealiseerd € 1.935.070
Afwijking € -22.357
ga terug