Jaarverslag 2018

Cultuur en sport

5.1 Sportbeleid en activering

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

Portefeuillehouder:          R. Peperzak
Beïnvloedbaarheid:         ❶❷

Wat wilden we bereiken?

 • Vitale individuen, met bijzondere aandacht voor kwetsbare en inactieve personen
 • Vitale verenigingen die zelfstandig hun maatschappelijke rol kunnen invullen
 • Invulling geven aan Regiovisie Sportregio Noord-Limburg

Wat zouden we er voor doen?

 • Publiciteit geven aan het project Gennep Doet Mee en in gesprek gaan met lokale organisaties op het gebied van sport en bewegen en gerelateerde domeinen (bijv. onderwijs, zorg en welzijn)
 • Uitvoering geven aan projectplan Gennep Doet Mee schooljaar 2017/2018 t/m 2018/2019
 • Uitvoering geven aan subsidieregeling ‘Ondersteunen basisinfrastructuur sociaal domein’
 • Het uitwerken en implementeren van de programmalijnen en het realiseren van een sterke publiek-private samenwerking

Wat hebben we gerealiseerd?

 • Aan het project Gennep Doet Mee is met name publiciteit gegeven via de website Gennepdoetmee.nl en via de Facebookpagina. Het project heeft langzamerhand de vorm van een programma gekregen: Heel Gennep Doet Mee. Met verschillende partners uit gerelateerde domeinen is gesproken over het programma en hoe het geïntegreerd kan worden in lopende zaken.
 • Conform projectplan is uitvoering gegeven aan Gennep Doet Mee schooljaar 2017/2018 t/m 2018/2019. Op vijf van de acht basisscholen in de gemeente Gennep wordt bewegingsonderwijs gegeven door een vakleerkracht, een beweegcoach van Gennep Doet Mee. Verschillende activiteiten zijn uitgevoerd en er is met Gennep Doet Mee aangesloten bij lokale evenementen.
 • In 2018 is uitvoering gegeven aan de subsidieregeling 'Ondersteunen basisinfrastructuur sociaal domein'. De subsidies aan verenigingen en stichtingen voor sport, cultuur en welzijn zijn verhoogd met 10,5 % inflatiecorrectie en zijn tijdig afgehandeld.
 • In de uitwerking van de visie van de Sportregio zijn de volgende drie programmalijnen prioritair opgepakt, te weten 'Wij zijn spelbepalers', 'Wij leren bewegen' en 'Bij ons beweegt iedereen'. Daarnaast is extra aandacht besteed aan sociale marketing en communicatie.

Beleidsindicatoren

Omschrijving

W 2016

W 2017

B 2018

W 2018

Niet sporters

52 %

52 %

52 %

De verwachting van het RIVM is dat de sportdeelname tot 2030 ongeveer gelijk zal blijven (RIVM, 2016.

ga terug