Jaarverslag 2018

Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

Het onderhoud van de kapitaalgoederen bestaat uit de instandhouding van openbare ruimte, waaronder wegen, water, groen, en riolering, verlichting, kunstwerken, speeltoestellen en gebouwen. Het fundament hiervoor ligt vast in de volgende beleidsdocumenten en onderhoudsplannen:
•   verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
•   Wegenbeleidsplan
•   Beleidsplan openbare verlichting
•   Regionale mobiliteitsvisie Trendsportal
•   Speelruimtebeleidsplan
•   Groenbeleidsplan

Het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is van 2013 en geschreven voor de periode 2014-2019. In 2019 vindt een actualisatie plaats.
In januari 2018 is de regionale mobiliteitsvisie Trendsportal vastgesteld. (De doorvertaling hiervan vindt in 2019 zijn beslag in een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan en uitvoeringsprogramma.)

ga terug