Jaarverslag 2018

Onderhoud kapitaalgoederen

Beheer

Kwaliteit openbare ruimte

De kwaliteit van de openbare ruimte is vastgelegd in de meetlat integrale kwaliteit openbare ruimte. In de meetlat is aangegeven waar de gemeente welk kwaliteitsniveau wenst. De uitvoering van het beheer is volledig uitbesteed op basis van de in de meetlat opgenomen kwaliteitsbeelden. De volgende beheerswerkzaamheden worden door BuitenWerk (INTOS) uitgevoerd: groenbeheer, wegenbeheer, schoonhouden buitenruimte en van het rioolbeheer de rioolstoringen. De overige werkzaamheden worden aan andere derde partijen uitbesteed.

Gennep zet in op:

  • Een hoge waardering van de gebruikers voor de kwaliteit van de openbare ruimte.
  • Een goede prijs-kwaliteit verhouding voor het beheer van de openbare ruimte.
  • Een schone en veilige stad.

Voor het goed onderhouden van de openbare ruimte is ook een meldingssysteem actief voor burgers die ongenoegens in de openbare ruimte tegenkomen.

Gebouwen

De “Nota onderhoud gemeentelijke gebouwen 2006” is nog steeds van toepassing om het kwaliteitsniveau van onze gebouwen vast te leggen. Binnen deze nota is het visueel en technisch onderhoudsniveau in categorieën ingedeeld. De (energetische) duurzaamheid neemt hierin een belangrijke plaats in. Middels een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) dat gebaseerd is op het kwaliteitsniveau dat in genoemde nota is vermeld, zijn de totale onderhoudskosten over een periode van tien jaren geraamd. Deze onderhoudskosten zijn vertaald in een voorziening die gevoed wordt met een jaarlijkse dotatie.

Het onderhoudsplan wordt om de drie à vier jaren geactualiseerd. De laatste actualisatie dateert van 2017. Vooral geplande investeringen voor zowel het gemeentekantoor als de binnensportaccommodaties leggen een behoorlijke druk op de voorziening.

Het meerjarenonderhoudsplan is een dynamisch plan. Aan het begin van elk jaar wordt op grond van de werkelijke kwaliteit van de gebouwen een uitvoeringsdocument opgesteld. Daar waar de onderhoudsplicht gezamenlijk door beheer en exploitant wordt uitgevoerd, worden vooraf prioriteiten gesteld en budgetafspraken gemaakt.

Speelterreinen

De gemeente Gennep is verantwoordelijk voor het onderhoud en de veiligheid van circa 250 speeltoestellen, verspreid over 40 locaties. We zorgen ervoor dat de speelterreinen en toestellen netjes onderhouden worden en veilig zijn, zodat onze inwoners hier veilig gebruik van kunnen maken. De gemeente voert daarom regelmatig visuele inspecties uit en controleert toestellen op basis van meldingen op defecten. Een keer per jaar worden alle toestellen geïnspecteerd door en erkend inspectiebedrijf. Verder zijn we wettelijk verplicht om van alle inspecties en onderhoudswerkzaamheden een logboek bij te houden.

ga terug