Jaarverslag 2018

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Accenten

Op het gebied van de ruimtelijke ordening liggen er nadrukkelijk dwarsverbanden met vrijetijdseconomie. De inrichting van onze kernen en ons buitengebied vormt een deel van ons toeristisch product en (minstens zo belangrijk) een belangrijke factor in de ‘kwaliteit van leven’ voor onze inwoners. Om te komen tot een succesvolle implementatie van de Omgevingswet dienen we te werken aan een cultuuromslag van "nee, tenzij" naar "ja, en hoe!". In 2018 is met collega's, inwoners en bedrijven gewerkt aan het opstellen van de omgevingsvisie Gennep die medio 2019 zal worden voorgelegd aan de raad. Vanuit de regionale structuurvisie wonen en de doorvertaling hiervan in de lokale woonvisie is gestuurd op een gezonde woningmarkt waarbij het huidige woningaanbod aansluit op de toekomstige woningvraag. Daarnaast heeft de gemeente Gennep samen met woningcorporaties Mooiland en Destion en diens huurdersverenigingen de prestatieafspraken geactualiseerd voor 2019. Tenslotte is er  een intentieovereenkomst met een gerenommeerd ontwikkelaar getekend om tot herontwikkeling van de Gennepermolen te komen.

Lasten

Begroot € 2.844.473
Gerealiseerd € 2.172.634
Afwijking € 671.839
ga terug