Jaarverslag 2018

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

8.3-2 Wonen en bouwen, stads- en dorpsvernieuwing

Taakveld 8.3-2 Wonen en bouwen, stads- en dorpsvernieuwing

Portefeuillehouder:         R. Peperzak
Beïnvloedbaarheid:         ❶❷❸

Wat wilden we bereiken?

  • Realiseren prettige woon- en werkomgeving door leefbaarheid en vitaliteit van centrum van Gennep en kerkdorpen te verbeteren

Wat zouden we er voor doen?

  • Besluitvorming centrumplan Ven-Zelderheide
  • Revitaliseren Schuttersplein

Wat hebben we gerealiseerd?

  • Ten aanzien van het centrumplan Ven-Zelderheide heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. De dorpsraad wil het centrumplan (en de verbouwing van de kerk tot MFA) opnieuw afwegen, waarbij ook de toekomst van het huidige gemeenschapshuis wordt betrokken. De dorpsraad neemt het concept van het centrumplan mee in het nieuwe dorpsontwikkelingsplan Ven-Zelderheide 2.0, waarin ook de toekomst van voorzieningen aan bod komt. Dit onderwerp krijgt een vervolg in 2019.
  • Wij hebben in 2018 in overleg met SLIM een herinrichtingsvoorstel voor het Schuttersplein opgesteld. Realisatie vindt in 2019 plaats.
ga terug