Jaarverslag 2018

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

8.3-1 Wonen en bouwen, algemeen

Taakveld 8.3-1 Wonen en bouwen, algemeen

Portefeuillehouder:         R. Peperzak
Beïnvloedbaarheid:         ❶❷❸

Wat wilden we bereiken?

 • Realiseren stabiele woningmarkt waar kwalitatieve- en kwantitatieve vraag en aanbod op elkaar blijven aansluiten
 • Samenwerking op gebied van volkshuisvesting en het sociaal maatschappelijke domein bevorderen
 • Uitvoeren van bouw- en woningtoezicht en waar nodig handhavend optreden

Wat zouden we er voor doen?

 • In evenwicht brengen van plancapaciteit met planvorming en woonbehoefte:
  • Uitvoeringsplan Regionale structuurvisie Wonen
  • Verstrekken van startersleningen
 • Opstellen en uitvoeren van prestatieafspraken met woningcorporaties Destion en Mooiland
 • Uitvoeren van controles c.q. het houden van toezicht conform de in het Bouwbeleidsplan vastgelegde prioriteiten: het betreft zowel regulier bouw- en slooptoezicht als gebiedsgerichte surveillance (preventief toezicht ) als mede controle n.a.v. meldingen/klachten (repressief toezicht).

Wat hebben we gerealiseerd?

 • De gemeente heeft ook in 2018 ruimschoots aan de reductieopgave, zoals opgenomen in de Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg, voldaan. Er is medewerking verleend aan kwalitatief wenselijke woningbouwplannen in die kernen waar een ondercapaciteit aan woningbouwplannen bestond (Ottersum en Milsbeek).
 • In 2018 zijn er negen startersleningen verstrekt.
 • De prestatieafspraken met woningcorporatie Mooiland en de HuurdersVereniging Gennep zijn in 2018 uitvoerig behandeld en begin december vastgesteld voor de periode 2019-2023.

De prestatieafspraken met woningcorporatie Destion en de Huurdersraad van Destion zijn in 2018 geactualiseerd en vastgesteld in december. Deze prestatieafspraken vormen een aanvulling op de reeds bestaande prestatieafspraken voor de periode van 2017-2021.
Voor 2019 is de ambitie uitgesproken om gezamenlijke prestatieafspraken op te stellen.

 • De uitvoering van bouw- en woningtoezicht taken is uitgevoerd conform de uitgangspunten van het bouwbeleidsplan en het uitvoeringsprogamma. Bij risicovolle bouwwerken en activiteiten is intensiever getoetst en gecontroleerd dan reguliere bouwwerken met een laag risico. Deze zijn steekproefsgewijs uitgevoerd.
ga terug