Jaarverslag 2018

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Portefeuillehouder:         J. van Hulsteijn
Beïnvloedbaarheid:         ❶❷❸

Wat wilden we bereiken?

  • Afronden van gemeentelijke grondexploitaties woningbouw Zwarteweg Milsbeek, Hogeweg te Ven-Zelderheide en Smele 2 te Heijen.
  • Het in ontwikkeling brengen van de locatie Gennepermolen en het woningbouwplan Heijen.

Wat zouden we er voor doen?

  • Rekening houdende met de Woonvisie beoordelen hoeveel gemeentelijke kavels nog aan de orde zijn, of de omvang en het betreffende bestemmingsplan past en vervolgens beoordelen of actie ten behoeve van verkoop wenselijk is.
  • Het betrekken van een ontwikkelaar bij de locatie Gennepermolen en het sluiten van een grondverkoopovereenkomst voor de woningbouw in Heijen.

Wat hebben we gerealiseerd?

  • In 2018 zijn in het plan Zwarteweg drie percelen verkocht, per 31 december zijn nog vier percelen beschikbaar. In het plan Smele is één perceel verkocht, er is nu nog één perceel beschikbaar. De verkopen in plan Hogeweg blijven stagneren. De in de gemeentelijke exploitaties opgenomen percelen blijven beschikbaar voor verkoop. Voor een nadere toelichting van op de grondexploitaties verwijzen wij u naar de paragraaf Grondbeleid.
  • Met een gerenommeerde ontwikkelaar is een intentieovereenkomst gesloten om gedurende een jaar een plan te maken voor de locatie Gennepermolen. In 2019 zal blijken of het plan haalbaar is en zal leiden tot een grondverkoop.
  • Met Destion is een grondverkoopovereenkomst gesloten voor de woningbouw in Heijen. De locatie is bouwrijp gemaakt, het plan wordt in 2019 afgerond.
ga terug