Jaarverslag 2018

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

8.1 Ruimtelijke ordening

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

Portefeuillehouder:          R. Peperzak
Beïnvloedbaarheid:         ❶❷

Wat wilden we bereiken?

 • Actuele bestemmingsplannen
 • In het kader van de nieuwe Omgevingswet (verwachte inwerkingtreding 2021) uitnodigingsplanologie in de organisatie introduceren
 • Regionale ruimtelijke Visie vanuit het Provinciaal Omgevingsplan

Wat zouden we er voor doen?

 • Vaststellen bestemmingsplan de Brem
 • Actualisatie bestemmingsplan Ovenberg-Sprokkelveld (vaststelling 2018)
 • De komst van de Omgevingswet gaat gepaard met een wenselijk geachte verandering in cultuur en gedrag bij medewerkers, bestuur en politiek. In 2015 is met de bewustwording een start gemaakt bij medewerkers en het bestuur. In 2016 heeft dit een vervolg gekregen in de zgn. Expeditie Ruimte en het organisatie-brede traject ‘De gemeente, dat ben ik’. In het kader van de implementatie van de Omgevingswet zal in 2018 e.v. ruimte worden ingebouwd voor een verdere bewustwording en cultuurverandering.
 • Op regionaal niveau is de wens uitgesproken om voor de Regio Venlo een inspirerend ruimtelijke document op te stellen. Daarbij gaan de gedachten uit naar een beknopt en mooi vormgegeven verhaal/ ruimtelijke agenda over/voor de regio, om daarmee de regio in ruimtelijk-economisch opzicht op de landelijke kaart te zetten in het kader van de Nationale Omgevingsvisie (Greenport Venlo, Logistieke hotspot, Agrofood en toerisme en recreatie). Daarnaast wordt door de Regio Venlo een regionaal Ruimtelijk Kwaliteitskader opgesteld. De gemeente Gennep participeert bij het opstellen van deze regionale beleidsstukken.

Wat hebben we gerealiseerd?

 • In 2018 hebben wij activiteiten verricht gericht op de vaststelling van het bestemmingsplan de Brem. Besluitvorming door de raad is begin 2019 te verwachten.
 • Op 29 oktober 2018 is het bestemmingsplan Ovenberg-Sprokkelveld vastgesteld door de gemeenteraad.
 • In 2018 is vervolg gegeven aan de implementatie van de omgevingswet. Met het opstellen van de omgevingsvisie is ook gewerkt aan het cultuurtraject, bewustwording en cultuurverandering. Ook het proces van binnenkomen en behandelen van nieuwe initiatieven wordt opnieuw bekeken, hiervoor is in 2018 een start gemaakt.
 • De ambitie om een compact en inspirerend document van en voor de regio op te stellen, is nog niet opgepakt. De acute meerwaarde van een dergelijk document is momenteel minder aanwezig, waardoor regionaal besloten is hier geen prioriteit aan te geven.

Wel wordt in regionaal verband gewerkt aan actualisatie van de Strategische visie Regio in Balans 2025: strategische visie ‘Noord-Limburg 2030’. Thema´s die in de actualisatie aan de orde komen, zijn agribusiness, logistiek, vrijetijdseconomie en kennisinfrastructuur, alsmede thema´s die regionale afstemming behoeven, te weten: Ruimtelijk vestigingsklimaat inwoners en bedrijven, Kennis, arbeidsmarkt en onderwijs,  Innovatie, ondernemerschap, verdienmodellen,  Samenleving en vitale gemeenschappen, Energie, duurzaamheid en klimaat.

ga terug