Jaarverslag 2018

Milieu en volksgezondheid

Accenten

In het coalitie-akkoord is Duurzaamheid nadrukkelijk verankerd in de ambitie Samen onderweg naar een duurzame gemeente. Om te komen tot een duurzame gemeente is in 2018 voor duurzaamheid met name ingestoken op het op orde brengen van de randvoorwaarden om de groene sturing tot een succes te maken. Dit is gebeurd aan de hand van:

  1. Het organiseren van een Informatiemarkt met als thema's energiebesparing, groene stroom, natuur in de tuin, vergroening i.p.v. verstening, duurzaam waterbeheer, van afval naar grondstof en elektrisch vervoer
  2. Het inrichten van een (digitaal) meldpunt voor initiatieven, inclusief het benoemen van een initiatievenmakelaar

Verder zijn in 2018 de randvoorwaarden ingevuld om vanuit de eigen voorbeeldfunctie te verduurzamen. Zo is er budget beschikbaar gesteld om nu ook tot uitvoering te komen. Naast verduurzaming toe te passen in de renovatie(plannen) van het gemeentekantoor, is in 2018 ook gestart met de fysieke verduurzaming van twee andere gemeentelijke gebouwen (Brandweerkazerne en gemeenschapshuis Den Toomp). Verder zal ook het wagenpark van de gemeente verduurzamen en is in regionaal verband (Trendsportal) gestart met de pilot Duurzaam Deelvervoer. Daarnaast heeft Gennep ook weer deelgenomen aan het zwerfafvalproject Gennep Schoon en is het project Uitstroomvoorziening aan het Rozenbroek afgerond zodat aanleg in 2019 kan plaatsvinden.

Lasten

Begroot € 3.659.666
Gerealiseerd € 3.536.148
Afwijking € 123.518
ga terug