Jaarverslag 2018

Milieu en volksgezondheid

7.3 Afval

Taakveld 7.3 Afval

Portefeuillehouder:          R. Peperzak
Beïnvloedbaarheid:         ❶❷

Wat wilden we bereiken?

 • (Financieel) stimuleren en faciliteren van de gescheiden inzameling van het huishoudelijk restafval met als doel optimale afvalscheiding door en voor de burger
 • Realiseren van een schone leefomgeving door burgers actief te betrekken en te ondersteunen bij het schoonhouden van hun directe leefomgeving
 • Vergroten van het ‘afvalbewustzijn’ bij burgers

Wat zouden we er voor doen?

 • Jaarlijks de burgers vragen naar de behoefte en wensen op het gebied van afvalinzameling
 • De burgers (financieel en praktisch) ondersteunen in het realiseren van een betere scheiding van het huishoudelijk gft-afval
 • Het milieustation zodanig exploiteren dat dit dé plek is waar de burgers eenvoudig en gebruiksvriendelijk al hun afval kunnen aanbieden
 • De burgers (financieel en praktisch) ondersteunen in hun initiatieven om hun woonomgeving schoon en leefbaar te krijgen en houden
 • Burgers bewust maken van hun eigen rol c.q. verantwoordelijkheid ten aanzien van de kwaliteit van hun directe woonomgeving via het thema afval. De landelijke subsidie zwerfafval wordt hiervoor ingezet in de periode 2017 – 2020.

Wat hebben we gerealiseerd?

 • Tijdens de Energiebraderie hebben we bij inwoners gevraagd naar wensen en behoeftes op het gebied van afvalinzameling. De behoefte op dit gebied betrof met name informatie over soorten afvalscheiding in Gennep en het huidige voorzieningenniveau in stand houden.
 • Ook in 2018 hebben we afvalscheiding gestimuleerd door het gft-tarief van lediging van de containers onder de kostprijs te houden.
 • Het milieustation is in 2018 toegankelijker en gebruiksvriendelijker gemaakt.
 • Zowel via Gennep Schoon als via ondersteuning van buurtinitiatieven hebben inwoners hun woonomgeving opgeschoond van zwerfafval.
 • Naast de financiële ondersteuning om de leefomgeving schoon te houden, hebben de zwerfafvalprojecten ook tot verdere bewustwording geleid in het ontstaan van zwerfafval. Daarnaast is tijdens de Energiebraderie ook ingestoken op de eigen rol en verantwoordelijkheid in het verduurzamen en leefbaar houden van de eigen woonomgeving.

Beleidsindicatoren

Omschrijving

W 2016

W 2017

B 2018

W 2018

Omvang huishoudelijk restafval in kg per inwoner

121,1

120,2

< 115

Verbonden partijen die bijdragen aan realisatie doelen

Vereniging afvalsamenwerking Limburg
De taak is het behartigen van de belangen van de Limburgse gemeenten bij het verwerken van het huishoudelijk restafval en gft. Tot de taken behoort ook advisering van gemeenten en het deelnemen aan netwerken.

Bodemzorg Limburg B.V.
Het uit een oogpunt van volksgezondheid zorgvuldig beheren van gesloten stortplaatsen (nazorg).

ga terug