Jaarverslag 2018

Milieu en volksgezondheid

7.4 Milieubeheer

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Portefeuillehouder:          R. Peperzak
Beïnvloedbaarheid:         ❶❷

Wat wilden we bereiken?

 • Milieubeleid, vertaald vanuit duurzaamheid, voor de komende periode waar de burger zich in herkent en waar de burger zich betrokken bij voelt
 • Stimuleren en verbeteren van het naleefgedrag van burgers en bedrijfsleven op het gebied van milieuwet- en regelgeving
 • Inwoners beschermen tegen hoog water met behoud van landschappelijke en cultuur-historische gebiedskwaliteiten en recreatief-toeristische potentie

Wat zouden we er voor doen?

 • Vanuit de veranderende rol van de gemeente is in samenspraak met inwoners en raadsleden een nieuwe Duurzaamheidsvisie opgesteld. Aan de hand van de door de inwoners aangedragen thema’s Energie besparen en duurzaam opwekken, Afval verminderen en recyclen, Duurzaam vervoer stimuleren en het Versterken van de kwaliteit van de leefomgeving (groen, water, lucht) zijn speerpunten geformuleerd voor de komende vier jaren. De route naar een Duurzaam Gennep bestaat uit drie parallelle sporen. Het eerste spoor is het bevorderen van bewustwording en het uitnodigen van bewoners om actief aan de slag te gaan met duurzaamheid. Het tweede spoor is het ondersteunen van initiatieven vanuit de samenleving en het derde spoor is het oppakken van de voorbeeldfunctie als gemeente. Alles met als doel het minimaliseren van de Gennepse voetafdruk.
 • De gemeente ondersteunt, faciliteert, stuurt of trekt de projecten die in gezamenlijkheid zijn opgesteld, al naar gelang de rol die we hebben of krijgen
 • Deelname aan de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (GR RUD LN) per 1-1-2018. En vanuit dat startpunt uitvoering geven aan de vergunning-, toezicht- en handhavingstaken (VTH-taken) conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en regionale afspraken, waarmee kwaliteit, regionale eenduidigheid en lokale prioriteiten zijn gewaarborgd
 • Deelname aan Project gemeenschappelijke informatievoorziening van de RUD LN. Ter realisering van een gemeenschappelijke informatievoorziening om taken op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving en Advisering (VTHA) efficiënt en effectief kunnen uitvoeren.
 • De omgevingskwaliteit van het Maasdal en het landschap staan onder druk vanwege de noodzakelijke maatregelen in het kader van o.a. het Deltaprogramma Rivieren. De gemeente brengt zodoende via een nulmeting in beeld waar kwetsbare dijkzones gelegen zijn zodat deze beschermd kunnen worden in het kader van het hoogwater-veiligheidsbeleid. Naast de betrokken Maasgemeenten, zitten ook waterschappen, Maasprovincies en Rijkswaterstaat aan tafel.
 • In het verlengde van de te treffen maatregelen, proberen we nadrukkelijk om gelijktijdig in te zetten op realisatie van onze toeristisch-recreatieve doelen. Dit alles in het verlengde van onze focus op vrijetijdseconomie.

Wat hebben we gerealiseerd?

 • Op 26 mei hebben we de eerste Gennepse Energiebraderie georganiseerd. Op deze markt konden inwoners meer informatie krijgen over energiebesparing, duurzame energie opwekking, elektrische voertuigen, duurzame mobiliteit en laadpalen, afvalinzameling en -recycling, duurzaam waterbeheer, afkoppelmogelijkheden regenwater en de actie 'Tegel eruit, plant erin'.

Verder hebben we bijeenkomsten georganiseerd om inwoners te informeren over het oprichten van een energiecoöperatie, is medewerking verleend aan de realisatie van een zonnepark in Heijen, is gasloos bouwen gestimuleerd en zijn er binnen het programma van eisen voor de renovatie van het gemeentekantoor duurzame maatregelen opgenomen. Tenslotte neemt de gemeente deel aan het regionale project Duurzaam Deelvervoer en zijn er nieuwe (openbare) laadpalen/voorzieningen aangelegd.

 • Via het nieuwe digitale meldpunt zijn er enkele duurzaamheidsinitiatieven ingediend, die vanuit de onderliggende vraag, zijn gerealiseerd, ondersteund of verder zijn geholpen in het proces of ruimtelijke procedure.
 • Op 1 januari 2018 is de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord van start gegaan. In totaal nemen hier 15 Limburgse gemeenten aan deel, waaronder Gennep.
 • In 2018 is het Regionale aanbestedingstraject doorlopen om één gezamenlijk digitaal programma aan te schaffen waar alle gemeenten hun informatie op het gebied van vergunningverlenging, toezicht en handhaving in kunnen verwerken.
 • In 2018 zijn we gestart met de voorbereiding om de kwetsbare gebiedskwaliteiten ook planologisch te borgen. Daartoe is in 2018 een concept-ontwerpbestemmingsplan opgesteld.
 • Borging van de toeristisch-recreatieve doelen vindt plaats via het vastgestelde Programma Versterking Vrijetijdseconomie.

Beleidsindicatoren

Omschrijving

W 2016

W 2017

B 2018

W 2018

Hernieuwbare elektriciteit

3,1 %

N/b

-

Aantal m² zonnepanelen op daken

Verbonden partijen die bijdragen aan realisatie doelen

GR RUD LN
De Gemeenschappelijke Regeling Regionale uitvoeringsdienst Limburg-Noord (RUD LN) is een gemeenschappelijke regeling van de provincie Limburg en vijftien Noord-Limburgse gemeenten. De deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om:

 • de kwaliteit van dienstverlening aan burgers, bedrijven en belanghebbenden te verbeteren bij de uitvoering van taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken)
 • de kwaliteit, veiligheid en gezondheid van de leefomgeving te verbeteren.

De RUD LN draagt zorg voor de uitvoering van tenminste de taken zoals opgenomen in het wettelijk basistakenpakket. Voor Gennep betreft dit milieuvergunningverlening en de uitvoering van milieutoezicht, het zogenaamde  verplichte basistakenpakket.

ga terug