Jaarverslag 2018

Milieu en volksgezondheid

7.2 Riolering

Taakveld 7.2 Riolering

Portefeuillehouder:          R. Peperzak en J. van Hulsteijn
Beïnvloedbaarheid:         ❶❷

Wat wilden we bereiken?

 • Een duurzame en klimaatbestendige waterhuishouding.

Wat zouden we er voor doen?

 • Relinen/vervangen bestaande riolering, aanbrengen gescheiden stelsels waar mogelijk zoals:
  • vervanging en afkoppelen Kasteelstraat Heijen;
  • De voorbereiding voor vervanging en afkoppeling van de riolering in de Margrietstraat en omgeving geschiedt in 2018. De uitvoering vindt in 2019 plaats.  
 • Afkoppelen regenwater verhard oppervlak
 • Inspecteren riolering
 • Afhandelen meldingen rioolstoringen
 • Waar mogelijk werk met werk creëren (bijvoorbeeld i.c.m. verkeersproblematieken, of kwaliteitsverbetering openbare ruimte)
 • Aanleg uitstroomvoorziening Rozenbroek Milsbeek
 • Voorbereidingen voor het actualiseren van het GRP (evaluatie huidig GRP en bepalen gewenste situatie)

Wat hebben we gerealiseerd?

 • In 2018 hebben we 500 meter van het rioolstelsel gerelined en is 1.500 meter vervangen.
  We hebben voorbereidingen getroffen voor de vervanging en afkoppeling van de riolering in de Margrietstraat en omgeving. De uitvoering vindt in 2019 plaats.  
 • We hebben diverse rioleringswerkzaamheden benut om totaal 5.000 m² verhard openbaar gebied af te koppelen van het rioolstelsel.
  Verder is bij tien woningen de hemelwaterafvoer losgekoppeld van het rioolstelsel. In deze gevallen is gebruikgemaakt van de stimuleringsregeling van het Waterschap
 • Overeenkomstig de planning hebben we circa 12 km riolering gereinigd en geïnspecteerd.
 • In 2018 hebben we 50 meldingen van rioolstoringen ontvangen en afgehandeld.
 • We hebben de riolering in de Kasteelstraat vervangen en afgekoppeld. Deze werkzaamheden zijn aangegrepen om gelijktijdig onderhoud aan de openbare ruimte en de verlichting uit te voeren.
 • We hebben voorbereidende werkzaamheden verricht voor de realisatie van de uitstroomvoorziening Rozenbroek te Milsbeek. De aanleg vindt in 2019 plaats.
 • We hebben de voorbereidingen opgepakt voor de actualisatie van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Besluitvorming over het GRP is in 2019 te verwachten.
ga terug