Jaarverslag 2018

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

8.3-3 Wonen en bouwen, omgevingsvergunning

Taakveld 8.3-3 Wonen en bouwen, omgevingsvergunning

Portefeuillehouder:          R. Peperzak
Beïnvloedbaarheid:         ❷❸

Wat wilden we bereiken?

  • Te realiseren bouwwerken voldoen aan gestelde eisen t.a.v. veiligheid, gezondheid, energiezuinigheid en bruikbaarheid
  • Digitaal verwerken en afhandelen van aanvragen
  • Realiseren van kortere doorlooptijden

Wat zouden we er voor doen?

  • Vergunningverlening door specialisten: bouwwerken die voldoen aan de geldende kwaliteitseisen
  • Verdere digitalisering van het wabo-vergunningen-proces, om aansluiting te houden bij de digitale overheid 2020. Afronding van het project “digitalisering vergunningen”.
  • Herijken interne werkprocessen vergunningenprocedure en aanpassen van de werkwijze n.a.v. de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

Wat hebben we gerealiseerd?

  • Alle bouwplannen zijn getoetst door daartoe gekwalificeerde personen. Het gaat dan onder andere om de technische voorschriften uit het Bouwbesluit.
  • In 2018 is een aanbestedingstraject doorlopen, waarbij Roxit de opdracht gegund heeft gekregen. In 2019 worden de noodzakelijke voorbereidingen getroffen zodat in 2020 de gemeenten over kunnen stappen naar Squit 2020.
  • De invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen is door de rijksoverheid tot nader order uitgesteld. Er heeft daarom geen actie op dit vlak plaatsgevonden.

Beleidsindicatoren

Omschrijving

W 2016

W 2017

B 2018

W 2018

Gemiddelde WOZ-waarde  (x 1.000 €)

219

215

Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen)

n.n.b.

n.n.b.

Demografische druk 1)

74,9 %

75,8%

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens in €

612

618

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in €

680

700

1) De verhouding tussen de productieve leef- tijdsgroep (20-64) en de niet-productieve leef- tijdsgroepen (0-19) en 65+

ga terug