Jaarverslag 2018

Cultuur en sport

5.2 Sportaccommodaties

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Portefeuillehouder:          R. Peperzak
Beïnvloedbaarheid:         ❶❷

Wat wilden we bereiken?

 • Voldoende capaciteit en kwaliteit van binnen- en buiten-sportvoorzieningen voor sportverenigingen.

Wat zouden we er voor doen?

 • Uitvoering geven aan het meerjaren onderhoudsplan 2015-2024 voor gemeentelijke accommodaties
 • Uitvoering geven aan de meerjaren onderhoudsplanning geprivatiseerde buitensportverenigingen
 • Afronding van de privatiseringsafspraken met korfbalvereniging VIOS
 • Afronden van de renovatie van het lage veld en het voormalig korfbalveld om te komen tot de nulsituatie voor afronding privatisering met voetbalvereniging Achates
 • Uitvoeren van maatregelen in 2018 m.b.t. binnensportaccommodaties, afhankelijk van de resultaten en de besluitvorming rondom het onderzoek ‘capaciteit binnensportaccommodaties’, dat in de 2e helft van 2017 wordt uitgevoerd

Wat hebben we gerealiseerd?

 • Alle onderhoudswerkzaamheden die volgens het meerjarenonderhoudsplan in 2018 bij gemeentelijke accommodaties uitgevoerd moesten worden, zijn uitgevoerd.
 • De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden bij geprivatiseerde buitensportverenigingen ligt bij de verenigingen zelf.
 • De privatiseringsovereenkomst met korfbalvereniging VIOS is ondertekend.
 • De privatisering van voetbalvereniging Achates is inhoudelijk afgerond. Ondertekening van de overeenkomst vindt plaats na oplevering van de renovatie van het lage veld.
 • Het onderzoek 'capaciteit binnensportaccommodaties' is afgerond. Op basis van de conclusies is een vervolgproces gestart, waarbij verschillende scenario's nader worden uitgewerkt op basis van met betrokken partijen (verenigingen, scholen, gebruikers, exploitant en stakeholders) bepaalde toekomstvisie. Maatregelen met betrekking tot schoonmaak en hygiëne zijn uitgevoerd.
ga terug