Jaarverslag 2018

Cultuur en sport

5.3 Kunst & Cultuur

Taakveld 5.3 Kunst & Cultuur

Portefeuillehouder:         P. Lucassen (kunst & cultuur) en P. de Koning (mondiaal bewustzijn)
Beïnvloedbaarheid:         ❶❷❸

Wat wilden we bereiken?

 • Cultureel betrokken gemeenschap bevorderen
 • Aantrekkelijk maken van openbare ruimte m.b.v. kunst
 • Stimuleren van particuliere initiatieven op het gebied van kunst en cultuur
 • Mondiaal bewustzijn van onze inwoners vergroten en de uitwisseling met onze partnerstad in Nicaragua bevorderen.

Wat zouden we er voor doen?

 • Verstrekken van jaarlijkse subsidies voor vrijwilligersorganisaties op het gebied van kunst en cultuur (onderdeel subsidieregeling Ondersteunen basisinfrastructuur sociaal domein)
 • Verstrekken van jaarlijkse subsidie aan harmonie- en fanfare verenigingen die onder leiding van de Stichting Muziekopleiding Gennep samen muziekopleidingen organiseren (subsidieregeling Muziekonderwijs)
 • Een financiële bijdrage leveren aan cultuureducatie voor de basisscholen in de gemeente Gennep
 • Jonge inwoners die om financiële redenen geen gebruik kunnen maken van het culturele aanbod in de gemeente, aandragen bij het Jeugdcultuurfonds.
 • Ondersteunen van stichting GESP voor het onderhouden van de stedenband met onze partnerstad San Pedro de Lóvago (Nicaragua). GESP zet zich in om het mondiaal bewustzijn van de inwoners van de gemeente Gennep te vergroten en bevordert het ontwikkelingsniveau, de wederzijdse kennisuitwisseling en het welvaartsniveau van onze partnerstad.
 • De gemeente stimuleert, faciliteert en co-financiert initiatieven voor het plaatsen van kunst in de openbare ruimte
 • Verstrekken van subsidie aan cultureel podium Roepaen
 • Verstrekken van subsidie voor projecten en activiteiten op het gebied van kunst en cultuur (Onderdeel subsidieregeling stimulering maatschappelijke participatie)
 • Bemiddelen bij de koppeling van leegstaand vastgoed aan culturele en kunstzinnige activiteiten

Wat hebben we gerealiseerd?

 • We hebben op aanvraag subsidies verstrekt aan vrijwilligersorganisaties op het gebied van kunst en cultuur.
 • We hebben op aanvraag subsidies voor muziekonderwijs verstrekt aan harmonie- en fanfareverenigingen.
 • Ten behoeve van cultuureducatie hebben we een financiële bijdrage geleverd voor de inschakeling van een cultuurcoach voor de basisscholen in de gemeente Gennep.
 • In 2018 hebben 23 aanvragers gebruik gemaakt van het Jeugdcultuurfonds.
 • Ondanks de zorgelijke onrust in Nicaragua is de wederzijdse betrokkenheid tussen Gennep en San Pedro de Lóvago groot.  De situatie aldaar heeft er wel voor gezorgd dat afronding van projecten moeizamer verliep en er minder aanvragen zijn binnengekomen.
 • In 2018 is het Fonds voor kunst en cultuurhistorie in de gemeente Gennep geïntroduceerd. In 2018 is een aantal initiatieven ontstaan waarvoor een bijdrage uit dat fonds is gevraagd. We zijn nog in gesprek met de initiatiefnemers.
 • We hebben subsidie verstrekt aan cultureel podium Roepaen. Tevens hebben we extra inspanningen verricht om samen met Roepaen en de provincie tot een toekomstbestendigere situatie te komen.
 • In 2018 hebben we een tiental incidentele subsidies verstrekt. Deze subsidies zijn ten goede gekomen aan concerten, lezingen, exposities en evenementen, zoals bijvoorbeeld het Erfgoedfestival en het Agrifestijn.
 • We zijn met eigenaren van leegstaande panden in Gennep een traject gestart, waarbij we gezamenlijk naar al dan niet tijdelijke oplossingen zoeken om leegstand een halt toe te roepen. Initiatieven op het vlak van kunst en cultuur betrekken we hier nadrukkelijk bij.
 • Binnen dit taakveld hebben we in 2018 ook een eerste inventarisatie gemaakt van de Global Goals (de duurzame ontwikkelingsdoelen) in het huidige gemeentelijk beleid. De inventarisatie wordt in 2019 nader uitgewerkt.
ga terug