Jaarverslag 2018

Cultuur en sport

5.6 Media

Taakveld 5.6 Media

Portefeuillehouder:         P. Lucassen en P. de Koning (lokale omroep)
Beïnvloedbaarheid:         ❶❷❸

Wat wilden we bereiken?

 • (Bibliotheek) voorziening, waar diverse educatieve activiteiten worden georganiseerd, waarbij inwoners kennis opdoen, kennis brengen en van elkaar leren en elkaar ontmoeten. Een omgeving waar ook kunst- en cultuurbeleving centraal staat.
 • Taalvaardige en media vaardige kinderen, met speciale aandacht voor die kinderen die een grotere taalachterstand hebben.
 • Minder ‘laaggeletterden’ in onze gemeente.
 • Inwoners zijn geïnformeerd over zaken die zich in de gemeente of hun directe omgeving voordoen via een lokale omroep.

Wat zouden we er voor doen?

 • Implementatie van de nieuwe beleidsvisie 2017 e.v.
 • Verstrekken van subsidie voor uitvoering bibliotheekwerk
 • In samenwerking met Biblioplus en organisaties op gebied van kunst, cultuur en educatie het concept van de ´Kenniskeuken’ voor de bibliotheek (Ellen Hoffmannplein) verder ontwikkelen en opzetten
 • Door de Bibliotheek Op School (BOS) bevorderen we het leesgedrag en leesplezier bij kinderen. Een leesconsulent helpt de school en kinderen bij het lezen en de taalontwikkeling.
 • Voor laaggeletterden worden speciale (taal)programma’s opgezet en uitgevoerd
 • Verstrekken van subsidie aan de lokale omroep

Wat hebben we gerealiseerd?

 • Er is uitvoering gegeven aan de beleidsvisie Bibliotheekwerk 2017 e.v.. Naast de voortzetting van het uitlenen van boeken verzorgde de bibliotheek cursussen voor kennis en vaardigheden aan diverse klantgroepen (kinderen, laaggeletterden, werkzoekenden, senioren). Op het gebied van kennisdeling en ontmoeting hebben er zo'n 75 activiteiten plaatsgevonden, variërend van exposities, workshops en lezingen.
 • We hebben subsidie aan Biblioplus verstrekt voor uitvoering van diensten en producten binnen het bibliotheekwezen. Biblioplus is een samenwerkingsverband met nog zes andere gemeenten in de regio.
 • In de benedenverdieping van de bibliotheek, de Kenniskeuken, is door Biblioplus intensief samengewerkt met diverse culturele organisaties:  partners van cultuur, erfgoed en het sociaal domein. In de Kenniskeuken bevinden zich een podium, het Taalhuis, spreekuurvoorzieningen, werk- en studieplekken en expositieruimte voor lokale exploitanten.
 • Het leesgedrag en leesplezier is gestimuleerd via de activiteiten van de Bibliotheek op school (BOS), op elke basisschool in de gemeente. Daarnaast zijn voor kinderen in de Kenniskeuken nieuwe activiteiten georganiseerd op het gebied van robotica, programmeren en filmtechnieken.
  In 2018 is ook de Bibliotheek op school op het Elzendaalcollege geopend. De eerste BOS in het voortgezet onderwijs in het werkgebied van Biblioplus.
 • Het taalhuis verzorgde diverse activiteiten op gebied van taalachterstand, zoals het taalcafé en trainingen voor het herkennen van laaggeletterdheid. Ook zijn er workshops positieve gezondheid uitgevoerd in de Kenniskeuken en cursussen voor het verbeteren van digitale vaardigheden (Klik&Tik en Digisterker).
 • De jaarlijkse subsidie is verstrekt aan de lokale omroep,  GennepNews. Tevens is aan GennepNews een lening verstrekt voor de aanschaf van nieuwe apparatuur. In 2018 is GennepNews gestart met het live uitzenden van raadsvergaderingen en evenementen, zoals carnaval en doortocht Vierdaagse.
ga terug