Jaarverslag 2018

Cultuur en sport

5.5 Cultureel erfgoed

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

Portefeuillehouder:         P. Lucassen (cultuurhistorie) en R. Peperzak (monumenten en archeologie)
Beïnvloedbaarheid:         ❶❷❸

Wat wilden we bereiken?

 • Behoud en bescherming (instandhouding) van cultuur-historisch erfgoed binnen de gemeente
 • Bevorderen van de beleefbaarheid en uitstraling van het cultureel erfgoed

Wat zouden we er voor doen?

 • Instandhoudingssubsidie verstrekken aan eigenaren van rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten
 • Aanwijzing gemeentelijke monumenten
 • Financiële ondersteuning werkgroep Martinustoren
 • Ondersteuning Open Monumentendag 2018
 • Subsidie aan cultuurhistorische verenigingen
 • Informatievoorziening over cultureel erfgoed verbeteren, uit te breiden en te combineren met de ontwikkelingen voor de Omgevingswet in de vorm van een cultuurhistorische waardenkaart.
 • Beleefbaar maken van de historie van het Genneperhuis en zijn omgeving.

Wat hebben we gerealiseerd?

 • In 2018 hebben de eigenaren van één gemeentelijk monument een subsidie aangevraagd en ontvangen. Daarnaast zijn er werkzaamheden aan het Raadhuis in Ottersum verricht en zijn de voorbereidingen opgepakt voor onderhoud aan het oude stadhuis in Gennep.
 • In 2018 zijn er geen nieuwe gemeentelijke monumenten aangewezen. Er zijn wel gesprekken en onderzoeken gaande over twee potentiële gemeentelijke monumenten.
 • We hebben de werkgroep Martinustoren financieel ondersteund. Onze bijdrage wordt voornamelijk benut voor informatiemateriaal en onderhoudskosten.
 • Federatie Platform Cultuurhistorie Maas en Niers ontvangt jaarlijks een bijdrage voor de organisatie van de Open Monumentendag, zo ook in 2018. Het thema van dat jaar was 'In Europa'. Mede dankzij de jaarlijkse bijdrage heeft het platform een aantrekkelijk programma kunnen samenstellen.
 • Wij hebben subsidies verstrekt aan Cultuurbehoud Milsbeek, Filmwerkgroep Cultuurhistorie Maas en Niers, Cultuurbehoud Milsbeek en Historische Kring.
 • Samen met de provincie hebben we voorbereidingen getroffen voor een Erfgoedkaart, met als doel de informatievoorziening over Cultureel Erfgoed te verbeteren en uit te breiden.
 • In 2018 is de historie van het Genneperhuis beleefbaarder gemaakt door de organisatie van een excursie tijdens de Nationale Archeologiedagen, de publicatie van een boekje over Norbertus, de komst van de Norbertijnen en de voorbereidingen voor de ArcheoRoute Limburg. Deze ArcheoRoute brengt archeologische vindplaatsen, door middel van digitale technieken, dichter bij de inwoner en de toerist. ArcheoRoute maakt tegelijkertijd de archeologische vindplaatsen beleefbaar, interessant en leuk voor jong en oud. Er zijn ten slotte archeologische en ecologische onderzoeken uitgevoerd bij het Genneperhuis om te kijken binnen welke kaders het Genneperhuis beleefbaarder gemaakt kan worden.
 • Aanvullend noemenswaardig binnen dit taakveld zijn de onthulling van de 'gek' (de originele en markante schoorsteenkap van de voormalige moutfabriek Aurora) met informatiepaneel, de oplevering van het informatiepaneel over de Graaf van Hoorn en de publicatie van een boekje over de Heilige Norbertus. Wij hebben hier financieel en inhoudelijk aan bijgedragen.
ga terug