Jaarverslag 2018

Economische structuur, toerisme en recreatie

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Portefeuillehouder:          J. van Hulsteijn
Beïnvloedbaarheid:         ❷❸

Wat wilden we bereiken?

Met de verkoop van bedrijventerrein De Brem is de grondexploitatie afgesloten. Vanuit de grondexploitatie van bedrijventerrein De Brem zijn tot en met 2020 jaarlijks gelden beschikbaar voor de afronding van de ontwikkeling van dit terrein voor zover dit contractueel binnen de gemeentelijke  verantwoordelijkheid valt. Deze gelden zijn nodig voor de nog lopende onteigeningsprocedure, de aanleg van infrastructuur in het kader van veiligheid, de aanleg van natuurcompensatie en sloopwerkzaamheden.   

Wat zouden we er voor doen?

 • Aanleg van een fietspad langs de Karrevenseweg (primair verantwoordelijkheid voor de koper/ ontwikkelaar van de Brem)
 • Aanleg van een fietspad langs de A77 en richting de Karrevenseweg (primair de verantwoordelijkheid van de koper/ontwikkelaar van de Brem)
 • Voorbereiding verkeersveiligheid  omgeving De Brem: ontsluiting via Schaafsebosweg
 • Sloop pand De Brem 2
 • Onderzoek natuurcompensatie
 • Voortgang procedure onteigening (gezamenlijke verantwoordelijkheid gemeente/ontwikkelaar)  
 • Actualisatie bestemmingsplan De Brem (kosten voornamelijk voor koper/ontwikkelaar De Brem)

Wat hebben we gerealiseerd?

 • Het fietspad langs de Karrevenseweg was eind 2018 nagenoeg gereed. Oplevering heeft in de eerste maanden van 2019 plaatsgevonden.
 • Het fietspad langs de A77 en richting de Karrevenseweg was eind 2018 nagenoeg gereed. Oplevering heeft in de eerste maanden van 2019 plaatsgevonden.
 • Bestek en tekeningen voor een verkeersveiligere inrichting van de omgeving van De Brem en de ontsluiting van de Schaafsebosweg zijn gereed.
 • Het pand Brem 2 is gesloopt.
 • Het onderzoek in verband met de natuurcompensatie voor De Brem is gereed. Een concreet inrichtingsplan wordt in het eerste kwartaal 2019 opgeleverd, waarna we in de tweede helft van 2019 starten met de aanleg.
 • Het onteigeningstraject bevindt zich in de juridische fase. De daadwerkelijke grondtransactie en vervolgens de aanleg van de weg neemt zeker nog een jaar in beslag.
 • Het geactualiseerde bestemmingsplan De Brem zal begin 2019 in procedure worden gebracht.

Beleidsindicatoren

Omschrijving

W 2016

W 2017

B 2018

W 2018

Banen

8.410

8.440

8.410

Vestigingen

1.610

1.610

1.610

Noot: De invloed van de gemeente Gennep op bovenstaande indicatoren is zeer beperkt. De bron LISA beschikt niet over actuele cijfers voor 2018. Deze worden toegevoegd in de jaarrekening 2019.

ga terug