Jaarverslag 2018

Economische structuur, toerisme en recreatie

3.1 Economische ontwikkeling

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Portefeuillehouder:          J. van Hulsteijn
Beïnvloedbaarheid:         ❷❸

Wat wilden we bereiken?

 • Opstellen van economisch beleid en bieden van dienstverlening aan bedrijfsleven (direct)
 • Bevorderen van economische ontwikkeling, ondernemerschap en werkgelegenheid (indirect)

Wat zouden we er voor doen?

 • Afstemming bedrijventerrein De Brem: overdracht openbaar gebied c.a.
 • Samenwerken in het kader van Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen: uitvoeren. Acties oppakken uit het Plan van Aanpak ter verbetering van de veiligheid en ruimtelijke kwaliteit op de bedrijventerreinen, vijfde hercertificering voor de periode 2018-2020.
 • Samenwerken in het kader van de Centrumvisie: uitvoeren van projecten ter verbetering van de aantrekkelijkheid en verhogen van de bestedingen in het kernwinkelgebied
 • Samenwerken in het kader van Dynamic Borders: uitvoeren van de programmalijnen agrifood en stagebureau
 • Uitwerken van economische POL-thema’s: uitvoeren van acties op het gebied van bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel
 • Uitwerken van de motie “Gratis openbaar Wifi is de toekomst”: opstellen van een plan van aanpak gratis openbaar Wifi in elke kern, met inbegrip van Europese financiering
 • Uitwerken van de motie “Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied”: opstarten van het proces tot het behalen van het keurmerk
 • Faciliteren en ontzorgen   
 • Het initiëren van een vraagbundelingscampagne voor de uitrol van glasvezel (snel internet) in alle kernen van de gemeente Gennep en het buitengebied         

Wat hebben we gerealiseerd?

 • Er is nog geen openbaar gebied door de ontwikkelaar aan de gemeente overgedragen op het bedrijventerrein De Brem. Het bedrijventerrein is zodanig ingericht dat wegen en riolering op eigen terrein worden gerealiseerd. Overdracht van natuur en wateropvang wordt na gereedkomen in de toekomst overgedragen.
 • Voor de periode 2018-2020 is de certificering behaald voor het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen. Voor die periode zijn enkele speerpunten benoemd ter verbetering (onder andere ondermijnende criminaliteit en cybercriminaliteit).
 • In het kader van de Centrumvisie zijn door de ondernemers enkele projecten uitgevoerd ter verbetering van de sfeer en beleving van het kernwinkelgebied. Denk hierbij aan de plaatsing van nieuwe kerstornamenten en de plaatsing van kerstbomen.
  Tevens zijn er portofoons en zaklampen gekocht voor gebruik bij evenementen.
  Voor promotie (van bijvoorbeeld koopzondagen en extra openstellingen rond feestdagen) zijn verschillende advertenties in diverse regionale en Duitse dagbladen geplaatst.
 • Ten aanzien van de programmalijn agrifood van het samenwerkingsverband Dynamic Borders is een foodtruck ingezet, waarmee studenten van ROC De Leijgraaf verschillende evenementen hebben bezocht. In 2018 zijn er voorbereidingen getroffen voor bijeenkomsten voor kennisuitwisseling op agrarisch gebied die gaan plaatsvinden in 2019.
  Voor het stagebureau is een bemiddelaar aangesteld, die grensoverschrijdende stages gaat realiseren. De gemeenten zijn onderling al begonnen met het uitwisselen van stagiaires voor een korte periode.
 • Voor het POL-thema Detailhandel zijn acties in gang gezet om tot een lokaal beleids- en uitvoeringsplan voor het kernwinkelgebied van Gennep te komen. Hier zijn diverse belanghebbenden bij betrokken, waaronder lokale exploitanten en vastgoedeigenaren. De POL-uitwerking is naar verwachting medio 2019 gereed.
  In samenwerking met de ondernemers op de bedrijventerreinen wordt in kader van het POL-thema Bedrijventerreinen een lokale visie opgesteld. Er zijn reeds enkele thema's benoemd die verdere uitwerking in de visie krijgen. De visie komt medio 2019 beschikbaar.
  Het POL-thema Kantoren krijgt binnen Gennep geen lokale  uitwerking vanwege de zeer beperkte omvang.
 • In het kader van de motie “Gratis openbaar Wifi is de toekomst” is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en onder ondernemers is de behoefte gepeild. Dit heeft geleid tot de conclusie dat geen verdere activiteiten nodig zijn.
 • Aan de motie “Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied” is in 2018 uitvoering gegeven: het proces is opgestart  en wordt in 2019 afgerond met een certificering.
 • Na enkele opstartproblemen in de eerste helft van 2018 is het Bedrijvenloket+ nu zeer actief in de invulling van de samenwerking met de bedrijven.
 • De vraagbundelingscampagne van glasvezel is zodanig succesvol geweest dat dit leidt tot de aanleg van glasvezel in 2019.


ga terug