Jaarverslag 2018

Bestuur en organisatie

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Portefeuillehouder:         J. van Hulsteijn
Beïnvloedbaarheid:         ❶❷❸

Wat wilden we bereiken?

  • Structurele inkomsten genereren door het verpachten van gemeentelijke gronden.
  • Beheren van onroerend goed dat niet in exploitatie is.

Wat zouden we er voor doen?

  • Pachtcontracten actueel houden en de hoogte van de pachtvergoedingen jaarlijks aanpassen aan het pachtprijzenbesluit.
  • Zorgdragen voor een adequaat beheer zonder dat langjarige verplichtingen voor de gemeente ontstaan.

Wat hebben we gerealiseerd?

  • We hebben onze pachtcontracten op actualiteit gecontroleerd en voor zover noodzakelijk aangepast (pachtprijzen).
  • In het kader van het beheer van gronden zijn geen langjarige verplichtingen ontstaan.
ga terug