Jaarverslag 2018

Bestuur en organisatie

0.4 Overhead

Taakveld 0.4 Overhead

Portefeuillehouder:         P. de Koning
Beïnvloedbaarheid:         ❶❷❸

Wat wilden we bereiken?

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording dient de Overhead afzonderlijk inzichtelijk gemaakt te worden. Het gaat daarbij om alle indirecte kosten. De kosten voor leidinggevenden en hun ondersteuning maken hiervan onderdeel uit.

Communicatie en participatie

 • Inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties, media en anderen tijdig en in heldere taal informeren over plannen en beleid.
 • Inwoners en/of andere relevante partijen waar mogelijk actief betrekken bij beleidsvorming en –uitvoering.
 • Initiatieven uit de samenleving benaderen en stimuleren vanuit de ‘ja-mits’-gedachte.

Planning en control

 • Een zo effectief en efficiënt mogelijke inzet van onze financiële middelen om zoveel mogelijk voor de lokale samenleving tot stand te kunnen brengen.
 • Digitale dienstverlening.
 • Digitalisering PenC cyclus.

Digitale dienstverlening/ICT

 • Informatiebeveiliging (inwoners en ondernemers verwachten dat er zorgvuldig wordt omgegaan met privacygevoelige informatie).

Verbouwing gemeentekantoor

 • Een gerenoveerd gemeentekantoor dat beschikt over een diversiteit aan werk- en vergaderplekken met een passende inrichting die flexibel werken mogelijk maakt en die samenwerking, kennisdeling en ontmoeting ondersteunt. Het gebouw is voorzien van een duurzaam klimaatsysteem.

Wat zouden we er voor doen?

Communicatie en participatie

 • Informatie delen via gemeentelijke communicatiekanalen zoals website, sociale media en gemeenterubriek in lokale h.a.h.-blad, bijeenkomsten voor inwoners e.a. en wekelijks persgesprek van B&W met lokale media.
 • Behoefteonderzoek social intranet voor gemeentelijke organisatie.
 • Blijven investeren in een communicatief vaardige gemeentelijke organisatie.
 • Met vernieuwde ‘Leidraad Overheidsparticipatie’ handvatten bieden aan organisatie voor participatie door inwoners en andere partijen.
 • Collegebezoeken aan kernen en wijken.

Planning en control

 • Een P&C-cyclus die keuzen en afwegingen mogelijk maakt en waarbij transparantie voorop staat.
 • Bestuurlijke richtinggevende uitspraken zo vroeg mogelijk in het besluitvormingsproces ophalen; optimale transparantie in college- en raadsvoorstellen bewerkstelligen.
 • Uitvoeren van 213a-onderzoek, implementeren van aanbevelingen van de Rekenkamercommissie en accountant.
 • Verdere digitalisering van de P&C producten. We beginnen met het proces van aanlevering gegevens door de sub-budgethouders.
 • Informatiebeveiliging als vast onderdeel van de P&C cyclus.

Digitale dienstverlening/ICT

 • Mijn overheid lopende zaken uitvoeren.
 • Gis viewer ontsluiten via internet.
 • DSP (iNavigator) implementeren.
 • Cognos 11 implementeren.

Personeel en organisatie

 • Implementatie nieuwe organisatiestructuur
 • Regionale samenwerking op vlak e-HRM
 • Voorbereiding wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren

Wat hebben we gerealiseerd?

Communicatie en participatie

 • Lokale samenleving is structureel geïnformeerd en betrokken bij plannen en beleid via gemeentelijke communicatiekanalen (website, sociale media, gemeenterubriek in lokale h.a.h.-blad, OMO-krant, bijeenkomsten enz.) en via wekelijks persgesprek met B&W.
  Sinds oktober 2018 lichten we wekelijks het nieuws uit de gemeenterubriek toe op de lokale radio. Daarnaast maken we  in toenemend mate gebruik van beeldmateriaal en filmpjes in de gemeentelijke communicatie. Sinds 2018 hebben we Instagram toegevoegd aan de sociale mediakanalen van de gemeente.
 • We hebben een eerste inventarisatie gedaan naar de meerwaarde van een social intranet voor de gemeentelijke organisatie. Dit moet verder vorm krijgen in 2019. Hierbij kijken we of meegelift kan worden op de functionaliteiten van een nieuwe Windows Office versie.
 • Het gebruik van begrijpelijke taal heeft de aandacht en wordt ondersteund door concrete initiatieven.
 • Collegebezoeken aan dorpen en wijken hebben we in 2017-2018 gerealiseerd in de vorm van kleinschalige 'Samen aan tafel'-bijeenkomsten.
 • De gemeentelijke Leidraad voor Overheidsparticipatie wordt in 2019 geactualiseerd. Daarmee ondersteunen we de ambities uit het collegeprogramma op dit vlak.

Digitale dienstverlening/ICT

 • Mijn overheid lopende zaken wordt na de implementatie van Djuma begin 2019 gerealiseerd.
 • In 2018 is er gestart met de oriëntatie op de beschikbare applicaties voor ontsluiting van 3 kaartlagen van de GIS viewer op de website.
 • De iNavigator is in 2018 geïmplementeerd en in productie genomen.
 • Het programma Cognos 11 is volledig geïmplementeerd.
 • Op technische vlak zijn diverse zaken gerealiseerd. De complete applicatie infrastructuur heeft een upgrade ondergaan. De hardware is vervangen en de systeemsoftware is ook weer ge-upgrade naar de nieuwste versies. Daarnaast is gestart  met de upgrade van het Windows besturingssysteem op onze servers. Dit gebeurt op het moment dat vervanging van een server nodig is.
 • Het optimaliseren van de organisatie is gefaciliteerd doordat Topdesk, de beheerapplicatie voor onze ICT-servicedesk ook compleet is vernieuwd en ingericht naar de nieuwe organisatiestructuur. Daarnaast zijn CAD-applicaties gevirtualiseerd zodat deze vanaf elke willekeurige werkplek gebruikt kunnen worden.

Personeel en organisatie

 • Per 1 september 2018 heeft de verandering van de organisatiestructuur vorm gekregen. Op het moment dat de namen van de nieuwe leidinggevenden bekend waren, is in november het Management Development gestart. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen voor organisatiebrede trainingen die passen binnen de beoogde ontwikkeling.
 • Met de gemeenten Horst aan de Maas, Venlo en Venray hebben we sinds 2016 een gezamenlijk personeelsinformatieysteem. De implementatie heeft in 2018 verder vorm gekregen. Hierbij is self service het uitgangspunt voor zowel de medewerker als het management.
 • De voorbereiding op de invoering op 1 januari 2020 van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is in gang gezet.

Verbouwing gemeentekantoor

 • De initiatiefase en definitiefase van het project verbouwing gemeentehuis zijn afgerond. De ontwerpfase is gestart.

Beleidsindicatoren

Omschrijving

W 2016

W 2017

B 2018

W 2018

Bezetting in Fte per 1.000 inwoners

6,12

6,13

6,28

6,49

Apparaatskosten per inwoner

€ 570

€ 549

€ 567

€ 624

Externe inhuur (als % totale loonsom en kosten inhuur)

2,08 %

8,91 %

2,31 %

11,79 %

Overhead in % van totale lasten

n.v.t.

11,35 %

11,51 %

12,80 %

ga terug