Jaarverslag 2018

Openbare ruimte

2.2 Parkeren

Taakveld 2.2 Parkeren

Portefeuillehouder:         J. van Hulsteijn
Beïnvloedbaarheid:         ❶❷❸

Wat wilden we bereiken?

 • Bieden van een aantrekkelijk parkeerklimaat en het voorkomen van parkeerproblemen.

Wat zouden we er voor doen?

 • Uitbreiding oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen (Green Deal)
 • Aanpassen ontheffingscriteria blauwe zones
 • Actualisatie bebording parkeren vrachtauto’s
 • Uitvoering maatregelen n.a.v. parkeeronderzoek Tiltenhof
 • Parkeeronderzoek dr. Schaepmanstraat e.o.
 • Voorbereiden uitbreiding parkeerplaatsen Melkstraatje
 • Aanpak parkeersituatie Op de Logte

Wat hebben we gerealiseerd?

 • Er is in 2018 één nieuwe laadpaal voor een elektrisch voertuig geplaatst. Er zijn ook niet meer aanvragen ontvangen van mensen die elektrisch zijn gaan rijden en de auto niet op eigen terrein kunnen opladen. Het plaatsen van laadpalen op strategische locaties is al eerder uitgevoerd.
 • De ontheffingscriteria voor parkeren in de blauwe zone zijn geactualiseerd (collegebesluit d.d. 2 oktober 2018).
 • We hebben de actualisatie bebording parkeren vrachtauto’s voorbereid. De uitvoering vindt in 2019 plaats.
 • Er zijn in overleg met de bewoners extra parkeervakken op de Tiltenhof gerealiseerd.
 • Het parkeeronderzoek in de dr. Schaepmanstraat en omgeving hebben we uitgesteld naar 2019, omdat we eerst over de resultaten willen beschikken van de evaluatie van de verkeersmaatregelen op de Willem Boyeweg. Een eventuele wijziging van de verkeerssituatie op de Willem Boyeweg kan namelijk gevolgen hebben voor de parkeersituatie op de dr. Schaepmanstraat en omgeving.
 • Het aantal parkeerplaatsen op het Melkstraatje zal met twintig plaatsen worden uitgebreid. Het ontwerp is gereed, de uitvoering start in het voorjaar van 2019.
 • We hebben onderzoek gedaan naar de parkeerdruk in het gebied Op de Logte. Uit dit onderzoek is gebleken dat er geen tekort aan parkeerplaatsen is. Desalniettemin zullen we bij de aanpak van het Weverpark bezien of er extra parkeerplaatsen in het gebied kunnen worden aangelegd.
ga terug