Jaarverslag 2018

Openbare ruimte

5.7-2 Openbaar groen, natuurbescherming

Taakveld 5.7-2 Openbaar groen, natuurbescherming

Portefeuillehouder:         R. Peperzak
Beïnvloedbaarheid:         ❶❷❸

Wat wilden we bereiken?

 • Behoud, ontwikkeling en bevordering van de kwaliteit van natuur en landschap en soortenrijkdom in de gemeente

Wat zouden we er voor doen?

 • Uitvoering Milieubeleidsplan 2017-2020, onderdeel Natuur en Landschap
 • Actualisatie aanwezige beschermde soorten Wet natuurbescherming (Natuurwaardenkaart) en afstemming van het beheer openbare ruimte hierop (Gedragscode)
 • Bescherming en vergroting soortenrijkdom door, o.a.:
  • Stimuleren bloemrijke akkerranden
  • Uitvoering Jaarprogramma IKL “Gennep Buiten - Alle Limburgers maken Limburg mee”
  • Onderhoud ooievaarsnest en camera (Beleef de Lente)
 • Opstellen leidraad/inspiratieboek landschappelijke inpassing
 • Onderhoud website voor aanmeldingen van burgers met plannen voor het maken van landschap in het kader van het Fonds Kwaliteitsverbetering Buitengebied
 • Maken en onderhouden van websitepagina voor een klantvriendelijker aanvraag kapvergunning (als onderdeel van de omgevingsvergunning)

Wat hebben we gerealiseerd?

 • In 2018 zijn er uiteenlopende initiatieven ontvangen die in meer of mindere mate positieve betekenis hebben voor de kwaliteit van natuur en landschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanleg van een 'stadstuin', een zorgvuldige landschappelijke inpassing van het 'zonnepark' nabij bedrijventerrein De Brem en het concept 'Tegel eruit, plantje erin'.
 • De voorbereidingen voor actualisatie van de Natuurwaardenkaart en de Gedragscode zijn uitgevoerd. Besluitvorming verwachten we in de eerste helft van 2019.
 • Bescherming en vergroting van de soortenrijkdom heeft plaatsgevonden door:
  • Beschikbaar stellen van zaden voor het inzaaien van bloemrijke akkerranden. Er is door 27 deelnemers totaal 2,72 ha ingezaaid. Dit is bijna een volle hectare meer dan in 2017.
  • In samenwerking met een basisschool De Ratel is een stuk heide op de hoek van de Siebengewaldseweg/Stiemensweg vrijgemaakt van dennen om het leefgebied van de zeldzame steppensprinkhaan te vergroten;  
  • In 2018 is het ooievaarsnest op het oude stadhuis wederom het meest bekeken onderdeel geweest op de website van Beleef de Lente.
 • We zijn gestart met het opstellen van een leidraad/inspiratieboek landschappelijke inpassing. De leidraad komt medio 2019 beschikbaar.
 • Bij de beoordeling van groene initiatieven bezien we of gebruik gemaakt kan worden van (gedeeltelijke) financiering uit het Fonds Kwaliteitsverbetering Buitengebied of het Fonds kwaliteitsverbetering Kernen. Mede door deze aanpak is de website voor aanmeldingen van landschappelijke initiatieven, www.gennepbuiten.nl, boven verwachting goed bezocht. Er zijn bovendien circa dertig nieuwe initiatieven ingediend. Zeven initiatieven zijn inmiddels met een bijdrage uit het fonds gerealiseerd. Voor vier projecten is een bijdrage gereserveerd, de uitvoering volgt. Voor de overige plannen zijn we nog in overleg.
 • De aangekondigde aanpassing van de gemeentelijke website voor het onderdeel kapvergunning is nog niet verwerkt. Eerst moet de kaart waardevolle bomen en beschermde houtopstanden vastgesteld worden; dat zal begin 2019 plaatsvinden.
ga terug