Jaarverslag 2018

Dienstverlening

0.2 Burgerzaken

Taakveld 0.2 Burgerzaken

Portefeuillehouder:          P. de Koning
Beïnvloedbaarheid:         ❷❸

Wat wilden we bereiken?

 • Wettelijke taak: leveren van betrouwbaar, actueel en juist bestand van persoonsgegevens (Basisregistratie Personen BRP) zo optimaal mogelijk vervullen.
 • Uitvoeren van gemeentelijke taak, zijnde het organiseren van verkiezingen.

Wat zouden we er voor doen?

 • Bewaken van de kwaliteit van de BRP-gegevens middels periodieke controles en BRP/PNIK-audits volgens jaarlijkse planmatige zelfevaluatie (ENSIA).
 • Software-updates baliesystemen ter voorbereiding op de invoering van de Landelijke BRP
 • Als uitgevende instantie van rijbewijzen en reisdocumenten het juist vaststellen van identiteit, identiteitscontrole en identiteitsbescherming. Met daarbij speciale aandacht voor de digitale identiteit, als zijnde poortwachter van het digitale proces.
 • Het voorkomen van identiteitsfraude middels ketensamenwerking en inzet van extra hulpmiddelen om te komen tot een goede identiteitsvaststelling.
 • Deelname aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Oprichten van projectteam LAA om te komen tot kwalitatief goede adresonderzoeken, het ontwikkelen van kennis op het gebied van risicosignalering en opsporing van adresfraude tijdens het (digitale) aangifteproces.
 • Organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 en eventuele Raadgevende Referendum.
 • Toepassen van eventueel nieuwe hulpmiddelen en bevoegdheden binnen het verkiezingsproces.

Wat hebben we gerealiseerd?

 • We hebben de jaarlijkse zelfevaluatie Basisregistratie personen (BRP) en Paspoort en Nederlandse identiteitskaart (PNIK) met goed gevolg afgesloten.
 • De baliesystemen zijn in 2018 aangepast. De invoering van de Landelijke BRP is in 2018 stopgezet en de verwachting is niet dat dit weer opgepakt gaat worden.
 • In 2018 hebben we extra aandacht besteed aan het vaststellen van de identiteit van aanvragers. Alle baliemedewerkers hebben specifieke instructies ontvangen. Digitale aanvragen kunnen alleen gedaan worden met behulp van DigiD.
 • De gemeente Gennep neemt deel aan de Werkgroep Tegengaan Identiteitsfraude (WTI). Dit is een regionaal (regio VRLN) samenwerkingsverband.
 • Wij hebben binnen de organisatie een werkgroep LAA (Landelijke Aanpak Adreskwaliteit) opgestart waarin de belanghebbende disciplines zijn vertegenwoordigd. De werkgroep is betrokken bij adresonderzoeken. Deze integrale aanpak draagt bij aan maatwerk oplossingen voor kwetsbare burgers.
 • De organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum over de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten (Wiv) op 21 maart 2018 zijn zonder bijzonderheden verlopen.
 • Bij de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum Wiv zijn geen nieuwe hulpmiddelen ingezet. De bevoegdheden zijn niet gewijzigd ten opzichte van eerdere verkiezingen.
ga terug