Jaarverslag 2018

Bedrijfsvoering

Organisatie

Organisatieverandering

Per 1 september 2018 heeft de verandering van de organisatiestructuur vorm gekregen. Op het moment dat de namen van de leidinggevenden bekend waren, is in november het Management Development gestart. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen voor organisatiebrede trainingen die passen binnen de beoogde ontwikkelingen.
Met de verandering van de organisatie kan tegemoet gekomen worden aan de beweging om als gemeente nog beter aan te sluiten op de behoeften van onze burgers en bedrijven.

Informatievoorziening

Informatie is steeds meer bedrijfskapitaal. Het dient alle werkprocessen en zit in het hart van wat Gemeente Gennep als organisatie doet en nodig heeft. De gemeente wil flexibel kunnen inspelen op de veranderende behoefte van de beleids- en uitvoeringstaken, door het realiseren van integrale (over alle verschillende beleidsterreinen heen) en kwalitatieve (volledige, juiste en tijdige) informatievoorziening.

Bij projecten met betrekking tot informatie lag de focus in 2018 op het optimaliseren van de basisinformatie en samenwerking op specifieke onderdelen. Hiervoor zijn diverse projecten uitgevoerd, maakt informatievoorziening een deel uit van integrale advisering en werken we aan professionalisering van de informatiefunctie.
Ook in 2018 is gewerkt aan de transformatie op het sociaal domein waardoor een optimalisatie/ integratie van informatie noodzakelijk is.
Daarnaast was en blijft bij alle vormen van samenwerking is sprake van belangrijke wijzigingen in informatiebeheer/ gegevensmanagement.

Samenwerking

We willen (blijven) samenwerken met onze buurgemeenten en de overige gemeenten in de regio Noord-Limburg. Daar waar zich nieuwe samenwerkingskansen voordoen die bijdragen aan de realisering van onze doelen en ambities, zullen wij aanhaken.  Concrete voorbeelden zijn samenwerking me Bergen in het applicatiebeheer sociaal domein, HR-beheer met Venlo, Venray en Horst aan de Maas, handhaving met Venray. Daarnaast werken we op veel terreinen samen in gemeenschappelijke regelingen. Hiervoor wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden Partijen.

Verbouwing gemeentekantoor

De verbouwing van het gemeentekantoor past naadloos in de richting die we als gemeente zijn ingeslagen. Met een gerenoveerde gemeentekantoor kan worden voorzien in de mogelijkheden om flexibel te werken en bij de te dragen aan samenwerking, kennisdeling en ontmoeting. In 2018 zijn met betrokkenheid van de medewerkers stappen gezet, waardoor begin 2019 gestart kan worden met de aanbesteding van de architect.

Kosten organisatie en doorbelastingen

Met ingang van de begroting 2017 is het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van toepassing. Een belangrijke wijziging is, dat de totale kosten van de organisatie niet meer verdeeld worden over de diverse taken van de gemeente. Alleen de directe salariskosten van medewerkers die werken voor een bepaald taakveld komen op het betreffende taakveld. De kosten van management, ondersteunende afdelingen, huisvesting etc. zijn kosten van overhead en komen op het afzonderlijke taakveld ‘Ondersteuning organisatie’ (programma Bestuur en organisatie).

In onderstaand overzicht zijn de totale kosten van de organisatie weergegeven.

De stijging van de personeelslasten 2019 ten opzichte van 2018 komt door:

  • uitbreiding formatie zoals opgenomen in het collegeprogramma
  • in dienst nemen van personeel voor uitvoering sociaal domein in plaats van in te huren.

De kosten van het gemeentekantoor nemen toe door de kapitaallasten van de verbouwing. Kosten automatisering/ICT stijgen door aanschaf van nieuwe applicaties en het opnemen van vervangingsinvesteringen.
De kosten van externe bestuursondersteuning zijn gestegen door de gewijzigde financiering van een aantal taken die ondergebracht zijn bij de VNG. Voorheen werden deze vanuit het gemeentefonds rechtstreeks betaald aan de VNG, met ingang van 2018 loopt dit via de gemeenten.
De bureaukosten zijn gedaald door lager kosten papier en porti. Daarnaast is door gewijzigde regelgeving de dotatie aan de voorziening meubilair en inventaris vervallen.
De hogere kosten archief komt door de extra kosten vernietiging archiefbescheiden en het overbrengen naar een archiefbewaarplaats.
Op basis van de ureninzet 2016 aangevuld met wijzigingen in 2017 en 2018 is per medewerker een opzet gemaakt voor welke taakvelden hij werkzaam is c.q. of sprake is van ondersteunende werkzaamheden. Voor deze personeelsleden zijn de salariskosten rechtstreeks verdeeld over de taakvelden, totaal € 4,5 miljoen. De salariskosten van de overige personeelsleden maken deel uit van taakveld Ondersteuning organisatie. Hier staan dus ook de kosten van huisvesting en ICT.

Uit het overzicht is ook de verhouding direct en overhead af te leiden wat van belang is voor de berekening van de kostendekkendheid van de tarieven. Het percentage is gedaald doordat meer personeel in eigen dienst is en daarmee een stijging van de directe salariskosten op de taakvelden.

ga terug