Jaarverslag 2018

Verbonden partijen

Beleid & Ontwikkeling

Beleid

Verbonden partijen leveren voor gemeenten een forse bijdrage aan de realisatie van allerlei, door uw raad bepaalde, maatschappelijke doelen. Vanuit die doelstelling is het nodig dat de aansturing adequaat is. Op de eerste plaats om de gemeentelijke doelen te realiseren. Verder omdat sommige verbonden partijen mede worden opgericht omdat aan projecten grote risico’s verbonden zijn. Ook los van eventuele risico’s hebben we altijd een financiële relatie met onze verbonden partijen. Invloed en toezicht zijn ook gewenst vanuit een oogpunt van democratische controle. Bij de begroting en de jaarstukken geeft het college in de paragraaf verbonden partijen de informatie conform Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

In onze Nota verbonden partijen (vastgesteld in 2014) zijn de richtlijnen opgenomen over het aangaan van nieuwe verbonden partijen. Voordat besloten wordt tot het oprichten van of het deelnemen aan een verbonden partij worden er eerst een risicoanalyse en toezichtarrangement opgesteld. Daarnaast wordt aan de raad gevraagd om eventuele bedenkingen ten aanzien van het aangaan van de verbonden partij kenbaar te maken.

Ontwikkelingen

Van belang is dat de raad de benodigde informatie krijgt om de bijdrage van verbonden partijen aan de realisatie van de programma’s en de daaraan verbonden risico’s te kunnen beoordelen en te laten meewegen in het proces van horizontale sturing en verantwoording. De regels voor het BBV gelden ook voor de gemeenschappelijke regelingen. De informatie over de verbonden partijen is opgenomen in de beleidsprogramma’s. De paragraaf verbonden partijen beperkt zich tot een totaalbeeld van participaties in verbonden partijen en de financiële aspecten ervan.
Door de Noord en Midden Limburgse gemeenten wordt een gezamenlijke applicatie gebouwd waarin per verbonden partij de relevante informatie, beleidsplannen, begroting, jaarstukken, wordt opgenomen en hiermee toegankelijk is voor de raadsleden.  

ga terug