Jaarverslag 2018

Onderwijs en kinderopvang

6.1 Kinderopvang

Taakveld 6.1 Kinderopvang

Portefeuillehouder:          P. Lucassen
Beïnvloedbaarheid:         ❷❸

Wat wilden we bereiken?

 • Binnen peuterspeelzaalwerk voldoende opvangplaatsen voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar
 • Een veilige omgeving voor jonge kinderen in de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.
 • Alle kinderen in Gennep de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van kinderopvang en- of peuterspeelzaalwerk.

Wat zouden we er voor doen?

 • Subsidie verstrekken aan aanbieder van peuterspeelzaalwerk.
 • Bijhouden van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
 • Risico gestuurd toezicht buitenschoolse opvangvoorzieningen, kinderdagverblijven, gastouderbureaus en voorzieningen gastouderopvang.
 • Handhaving kwaliteit kinderopvang door gemeente.
 • Uitvoering regeling voor kinderopvang voor ouders met sociale medische indicatie.
 • Uitvoeren impulsregeling opvang.

Wat hebben we gerealiseerd?

 • We hebben subsidie aan de aanbieder van peuterspeelzaalwerk verstrekt.
 • Wijzigingen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) zijn tijdig doorgevoerd.
 • De buitenschoolse opvangvoorzieningen, kinderdagverblijven en gastouderbureaus zijn conform verplichting en planning geïnspecteerd. Mede als gevolg van handhaving de afgelopen jaren zijn in 2018 minder overtredingen geconstateerd, wat heeft geleid tot minder handhavingsacties. Eveneens is de wettelijke norm van 5% inspecties van de aanwezige voorzieningen van gastouders behaald.
 • De wettelijke norm van 5% inspecties van de aanwezige voorzieningen van gastouders is behaald.
 • De handhavingsadviezen van de GGD Limburg-Noord (toezichthouder kinderopvangvoorzieningen) zijn  opgevolgd.
 • Gemeente Gennep kent een subsidieregeling voor kinderen van ouders die niet voldoen aan de eisen voor kinderopvangtoeslag, maar waarbij het voor de ontwikkeling van het kind goed is dat ze naar een peuterspeelzaal gaan. De regeling is extra onder de aandacht gebracht bij het consultatiebureau en Team Toegang. Dit heeft geleid tot een groter gebruik.
 • Met de middelen van de impulsregeling is in 2017 een taalscholingsprogramma opgestart dat doorliep in 2018. Hierin zijn alle pedagogisch medewerkers geschoold op taalniveau 3F.
ga terug