Jaarverslag 2018

Onderwijs en kinderopvang

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Portefeuillehouder:          P. Lucassen
Beïnvloedbaarheid:         ❷❸

Wat wilden we bereiken?

 • Alle kinderen in Gennep halen het beste uit zichzelf door gebruik te maken van de aanwezige onderwijsvoorzieningen, zodat leerlingen hun eigen talenten en vaardigheden zo volledig mogelijk kunnen ontplooien. Daar waar het gewenste onderwijs verder weg gelegen is faciliteren wij het vervoer er naar toe.
 • Alle leerplichtige en kwalificatie plichtige kinderen in Gennep volgen onderwijs passend bij hun mogelijkheden.

Wat zouden we er voor doen?

 • Door de uitvoering van het Voor- en Vroegschoolse Educatie beleid evenals de regeling Sociaal Maatschappelijke Indicatie (SMI) en het bieden van ondersteuning vanuit de Jeugdwet wordt er voor gezorgd dat iedereen de mogelijkheden krijgt zichzelf te ontwikkelen op een niveau dat bij hem of haar past.
 • Organiseren Casus-overleg 0-4, waarin ontwikkelachterstanden bij jonge kinderen in een vroeg stadium worden gesignaleerd en aangepakt.
 • Volgen ontwikkelingen Wet Passend Onderwijs; invloed van deze wet op vervoer van Gennepse leerlingen monitoren.
 • Uitvoeren verordening leerlingenvervoer voor het wettelijk vereiste minimum.
 • Leerplicht handhaven volgens wettelijke eisen.
 • Preventief handelen ter voorkoming van uitval en verzuim, naast de inzet van de leerplichtambtenaar wordt ook Team Toegang en Team Thuiscoach ingezet indien ondersteuning gewenst is.

Wat hebben we gerealiseerd?

 • Er is uitvoering gegeven aan het Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) beleid evenals aan de regeling Sociaal Maatschappelijke Indicatie (SMI). Hierdoor hebben meer kinderen, 11 in 2018 t.o.v. 8 in 2017, vanuit een achterstandssituatie gebruik gemaakt van voorschoolse voorzieningen. Dit geeft hen de juiste basis om zich verder te kunnen ontwikkelen.
 • Op afroep is een casus-overleg 0-6 beschikbaar; ouders en professionals vanuit opvang of onderwijs kunnen hier casussen inbrengen. Vanuit dit overleg wordt de beste ondersteuningsroute gekozen.
 • In overleg met de schoolbesturen en de samenwerkingsverbanden zijn de ontwikkeling van Passend Onderwijs gevolgd. We zien minder verwijzingen naar het speciaal onderwijs. Het aantal doorverwijzingen is gedaald van 30 naar 18 leerlingen.  Dit leidt wel tot meer  verzoeken tot ondersteuning binnen het reguliere onderwijs. In overleg met de samenwerkingsverbanden worden in 2019 afspraken gemaakt over de mate van ondersteuning vanuit de Jeugdwet.
 • In 2018 is uitvoering gegeven aan de verordening leerlingenvervoer voor het wettelijk vereiste minimum. Circa 60 kinderen maken gebruik van het leerlingenvervoer.
 • De Leerplichtwet is conform wettelijke eisen uitgevoerd.
 • Om uitval en verzuim te voorkomen worden behalve de leerplichtambtenaar ook consulenten van Team Toegang ingezet. Team Toegang houdt spreekuren in de scholen, de leerplichtambtenaar bezoekt de schoollocaties en er wordt voorlichting gegeven aan ouders en scholen. De Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) wordt toegepast.

Beleidsindicatoren

Omschrijving

W 2016

W 2017

B 2018

W 2018

Absoluut verzuim

1

0

2

0

Relatief verzuim

36

43

35

29*

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie

18

17

19

nnb

Uitgegaan is van de leerplichtige leerlingen en kwalificatieplichtigen behalve de kwalificatieplichtigen op het MBO. Deze worden begeleid door de medewerkers van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Venray. Relatief verzuim. Leerplichtige staat wel op een school ingeschreven, maar hij/zij verzuimt zonder geldige reden les- of praktijktijd. Absoluut verzuim. Er is sprake van absoluut verzuim als een leerplichtige jongere niet op een school staat ingeschreven.
*In 2017 zijn ook de preventieve acties meegenomen in het verzuim. Voor 2018 is puur gekeken naar het wettelijke verzuim. Het aantal preventieve acties in 2018 was 11.

ga terug