Jaarverslag 2018

Onderwijs en kinderopvang

4.2 Onderwijshuisvesting

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Portefeuillehouder:          P. Lucassen
Beïnvloedbaarheid:         ❷❸

Wat wilden we bereiken?

  • Inzet van financiële middelen voor onderwijshuisvesting, gericht op realiseren van maximale leer- en ontwikkelingsmogelijkheden voor de leerlingen binnen de grenzen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.
  • Bevorderen verdere samenwerking tussen onderwijs, overheden en welzijn- en zorginstellingen

Wat zouden we er voor doen?

  • Uitvoering Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.
  • In 2018 zal samen met de stuurgroep IKC Gennep verdere uitwerking worden gegeven aan de IKC vorming in het gebied Picardie. In 2018 zal het programma van eisen afgerond worden en worden omgezet naar een voorlopig en later definitief ontwerp. Op basis hiervan zal het bouwbestek worden gemaakt, dat er toe moet leiden dat er begin 2019 begonnen kan worden met de aanbesteding van de feitelijke bouw. Naar verwachting leidt dit tot realisatie van het IKC in 2020.
  • Uitvoeren en door ontwikkelen samenwerking onderwijs met welzijnsinstellingen via de Lokale Educatieve Welzijns Agenda (LEWA)

Wat hebben we gerealiseerd?

  • Conform de Verordening is uitvoering gegeven aan voorzieningen huisvesting onderwijs. In overleg met het Elzendaalcollege, Mikado en Dichterbij is de huisvestingssituatie onderwijs aan de Stiemensweg bekeken. Dit heeft geleid tot realisatie van vijf lokalen bij het Elzendaalcollege.
  • De locatie van het Kind Expertise Centrum (KEC, voorheen IKC) is gewijzigd en definitief bepaald. Het ruimteprogramma is gezamenlijk met de schoolbesturen en kinderopvangorganisatie vastgesteld. Ook de overgangshuisvesting is daarin geïntegreerd en in het ontwerp wordt meegenomen dat er meer dan de norm speelruimte beschikbaar komt. Het tijdelijke huisvestingsplan is (in samenwerking met scholen en kinderopvangorganisatie) vastgesteld waarbij gebruik gemaakt zal worden van bestaande onderwijsgebouwen. Het ontwerpproces is gestart, er ligt een eerste structuurontwerp voor. Door de gewijzigde locatiekeuze is de planning aangepast en sturen we op realisatie in 2021.
  • Via de Lokale Educatieve Welzijnsagenda is uitvoering gegeven aan de samenwerking tussen onderwijs en welzijnsinstellingen. Hierin zijn afspraken gemaakt over thema's als Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), gezonde school en cyberpesten.

Verbonden partijen die bijdragen aan realisatie doelen

Gemeenschappelijk orgaan openbaar onderwijs (Invitare)
De centrumgemeente Cuijk  coördineert en oefent de bevoegdheden uit, zoals bedoeld in artikel 48 Wet primair onderwijs en in de statuten van Stichting Invitare, met uitzondering van de opheffing van de scholen op voorspraak van de portefeuillehouder onderwijs.

ga terug