Jaarverslag 2018

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Portefeuillehouder:         P. Lucassen en R. Peperzak
Beïnvloedbaarheid:         ❶❷❸

Wat wilden we bereiken?

 • Samenhangend aanbod van huisvesting voor verenigingsleven, groepen inwoners en maat-schappelijke organisaties in alle kernen, aansluitend bij vraag en behoefte en waarbij sprake is van efficiënt en doelmatig gebruik van accommodaties.
 • Vitaal en bruisend verenigingsleven.
 • Goede sociale structuur zodat de samenleving het individu ondersteunt. Door versterking van het collectieve vermogen in buurten, kernen en wijken zijn inwoners samen in staat om mensen die hulp nodig hebben te ondersteunen.
 • Zelfsturing binnen kernen, wijken, buurten en straten vergroten, zodat inwoners meer regie en verantwoordelijkheid pakken in het versterken van hun leefomgeving.

Wat zouden we er voor doen?

 • Samen met inwonersorganisaties en andere betrokken partijen worden per kern en wijk voorzieningenplannen opgesteld. Daarnaast ontwikkelen we het accommodatiebeleid waarbij we, naast het sociale aspect van onze voorzieningen, ook de gebouwelijke aspecten in beeld brengen.
 • Uitvoering van subsidieregelingen, het sportbeleid, het cultuurbeleid en het vrijwilligers- en mantelzorgbeleid.
 • Ondersteunen van dorps- en wijkraden en nieuwe bewonersorganisaties.
 • Ondersteunen van (de realisatie van ) wijkdagvoorzieningen. Wijkdagvoorzieningen zijn inwoner initiatieven, waarbij het accent ligt op laagdrempelig algemeen toegankelijke voorzieningen met hoofdzakelijk inzet van vrijwilligers en eventueel met professionele ondersteuning.
 • Gebiedsgericht werken om zelfredzaamheid en participatie van mensen te vergroten.
 • Ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers conform het vrijwilligers- en mantelzorgbeleid.
 • Faciliteren van dorps- en wijkondersteuners en de dorpen en wijken en hun ondersteuners faciliteren bij de doorontwikkeling van de rol van de dorps- of wijkondersteuner in het dorp of de wijk.
 • Collegebezoek aan kern of wijk als onderdeel wijkgericht werken.
 • Stimuleren en faciliteren van dorps- en wijkontwikkelingsplannen. Indien wenselijk ook de doorontwikkeling ondersteunen, waarbij we het initiatief bij het dorp of de wijk laten.
 • Versterking leefbaarheid in dorpen en kernen door het stimuleren en ondersteunen van bewonersinitiatieven o.a. via subsidiëring.
 • Stimuleren en faciliteren lokale mogelijkheden m.b.t. vrijwillige (kleinschalige) vervoersprojecten (zoals wensbus).
 • Stimuleren en faciliteren van inwonersinitiatieven of algemene voorzieningen, zoals boodschappendienst en was- en strijkservice eventueel in de vorm van sociale coöperaties.

Wat hebben we gerealiseerd?

 • In 2018 hebben inwoners (organisaties), met behulp van professionele ondersteuning voorzieningenplannen opgesteld. In een aantal gevallen maakt het plan onderdeel uit van een breder dorpsontwikkelingsplan. Besluitvorming kan naar verwachting in de eerste helft van 2019 plaatsvinden.
 • We hebben conform beleidsplannen uitvoering gegeven aan sport, cultuur en vrijwilligers- mantelzorgbeleid. Voor sport en cultuur verwijzen we naar programma 5.
 • De dorps- en wijkraden worden ondersteund door inzet van het gemeentelijk opbouwwerk en via een subsidie. De dorps- en wijkraden hebben zelf een gemeenschappelijk overleg georganiseerd waarbij periodiek de gemeente aansluit (ambtelijk en bestuurlijk). De dorps- en wijkraden hebben daarnaast ook nog afzonderlijk overleg met de gemeente.  
 • Naast de huiskamer Ven-Zelderheide is in 2018 ook in Milsbeek een nieuwe huiskamer geopend. In Ottersum wordt begin januari 2019 gestart met een huiskamer. De huiskamer Heijen wordt meegenomen in de geplande woningbouwactiviteit van Destion aan de Hoofdstraat/Kasteelstraat. In Gennep-West is een (tijdelijke) ontmoetingsruimte gerealiseerd in combinatie met een ´weggeefwinkel´.
 • We ondersteunen en faciliteren bij de uitvoering van de lokale dorpsontwikkelingsplannen/voorzieningenplannen om leefbaarheid in de kernen te versterken.
 • In 2018 hebben we diverse activiteiten georganiseerd voor mantelzorgers, zoals de verwen- en ontmoetingsmarkt voor mantelzorgers en de theatervoorstelling Dag van de mantelzorg. We hebben 535 mantelzorgcomplimentenpassen verstrekt.   
 • In Ven-Zelderheide, Ottersum en Milsbeek zijn dorpsondersteuners actief. In Gennep-West is het programma Accent op Ieders talent gecontinueerd (wijkondersteuner). Deze initiatieven hebben wij financieel ondersteund en worden begeleid door het opbouwwerk. Een beleidskader voor het faciliteren van dorps- en wijkondersteuners wordt samen met betrokken inwonersorganisaties voorbereid (besluitvorming is in 2019 gepland).  
 • Onder de noemer 'Samen aan tafel' hebben in 2018 3 collegebezoeken plaatsgevonden (Ven Zelderheide, Heijen en Ottersum).
 • Dorpen en wijken zijn actief aan de slag gegaan met het opstellen van voorzieningenplannen, dorps- wijkontwikkelingsplannen. Wij hebben die partijen hierbij professionele begeleiding geboden.
 • Via subsidietoekenningen hebben we diverse lokale activiteiten, projecten in de kernen en wijken gestimuleerd.
 • We hebben kleinschalige vervoersprojecten ondersteund, zoals de Norbertusbus en de Wensbus.
 • Onze  inwonersorganisaties zijn vooral aan de slag geweest met het opzetten van dorpsondersteuning en het realiseren van een huiskamer/ontmoetingsruimte als vormen van algemene (preventieve) voorzieningen.  
ga terug