Jaarverslag 2018

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

6.2 Toegang tot zorg

Taakveld 6.2 Toegang tot zorg

Portefeuillehouder:          P. Lucassen
Beïnvloedbaarheid:         ❷❸

Wat wilden we bereiken?

 • Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.
 • De zelfredzaamheid van inwoners en hun deelname aan de samenleving vergroten.
 • Samenwerking met inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties op basis van gelijkwaardigheid. Samen optrekken in bedenken en realiseren van de beste aanpak en oplossingen, gebruikmakend van elkaars expertise en kern-competenties. Doel: afname aantal doorverwijzingen naar 1e- en 2e-lijns zorg t.o.v. voorgaande jaren.

Wat zouden we er voor doen?

 • Uitvoering geven aan het meerjarige beleidsplan “Gezond en Wel in 3D”, de verordening WMO en de verordening jeugdhulp. Uitvoering geven aan regionaal convenant en regioprogramma met Zorgkantoor/Zorgverzekeraar
 • Vroegsignalering / Versterking sociaal netwerk.
 • Preventieve inzet team Toegang in de kernen en wijken.
 • Ondersteunen algemene voorzieningen en de papierenbrigade, dorps- en wijkondersteuner, mantelzorgers, informele zorgondersteuners.
 • Afstemming tussen dorps- en wijkondersteuners met team Toegang (vroeg signalering, schakel tussen dorp/wijk en team Toegang zowel voor het opschalen als afschalen van zorg en ondersteuning).
 • Met maatschappelijke partners integraal netwerk opbouwen, waar inhoudelijke kennis en ervaring aanwezig is, sociale kaart goed in beeld is en knelpunten vroegtijdig gesignaleerd, besproken en opgelost worden.
 • Organiseren algemene informatie- en themabijeenkomsten
 • Organiseren toegang tot welzijn en zorg, waarbij voor zorg en participatie geldt dat dit indien nodig zoveel mogelijk via Team Toegang verloopt.

Wat hebben we gerealiseerd?

 •  In 2018 hebben we conform het beleidsplan “Gezond en Wel in 3D”, de verordening WMO en de verordening jeugdhulp gewerkt. Daarnaast hebben we met Zorgkantoor/Zorgverzekeraar uitvoering gegeven aan het regionaal convenant en regioprogramma.
 • Vroegsignalering en versterking van het sociaal netwerk maken structureel onderdeel uit van onze dagelijkse werkzaamheden.
 • Het Team Toegang is steeds meer te vinden in de wijken en op scholen. Wekelijks spreekuren vinden plaats op het Elzendaalcollege, diverse lagere scholen maar ook in diverse wijkcentra.
 • Het Team Toegang ondersteunt diverse algemene voorzieningen waaronder de papierenbrigade, dorps- en wijkondersteuners, mantelzorgers en informele zorgondersteuners.
 • Er is regelmatig afstemming tussen het Team Toegang en de dorps- en wijkondersteuners. Een goed voorbeeld hiervan is de tweewekelijkse aanwezigheid in de Huuskamer van Ven-Zelderheide.
 • Het Team Toegang heeft in 2018 een maatschappelijk netwerk opgebouwd. Hierbij is ingezet op preventie en vroegsignalering en op het gezamenlijk bespreken en oplossen van zaken.
 • In 2018 is een aantal informatie- en themabijeenkomsten georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn de Rondkomdag, een raadsinformatiebijeenkomst, banenmarkt en bijeenkomst voor max WW'ers (mensen met een maximaal termijn werkloosheidswet uitkering).
 • De toegang tot Welzijn en Zorg verloopt zoveel mogelijk via het Team Toegang. Voor vragen over de Participatiewet kan men ook terecht bij Team Toegang.
ga terug