Jaarverslag 2018

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

6.3 Inkomensvoorzieningen

Taakveld 6.3 Inkomensvoorzieningen

Portefeuillehouder:          P. Lucassen
Beïnvloedbaarheid:         ❷❸

Wat wilden we bereiken?

 • Tijdig en rechtmatig uitkeringen verstrekken, voor zover mogelijk binnen het door het rijk beschikbaar budget.
 • Tegengaan van fraude en onrechtmatig gebruik door scherpe poortwachter (gegevens controleren via bestandskoppeling, onderzoek sociale recherche).
 • Beroep op bijstand zoveel mogelijk beperken (zie functie Participatiewet).
 • Sociale uitsluiting voorkomen. Iedereen kan ongeacht zijn financiële mogelijkheden maatschappelijk participeren.

Wat zouden we er voor doen?

 • Bewaken rechtmatigheid van uitkeringen. Er worden op jaarbasis 90 tot 100 aanvragen beoordeeld op rechtmatigheid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van huisbezoeken en bestandskoppelingen met belastingdienst en UWV.
 • Inschakelen sociale recherche bij twijfel aan een aanvraag of een lopende uitkering. Dit is circa 20 keer per jaar.
 • Inwoners met een uitkering worden gescreend op werkkansen in Team Toegang. Aan de hand van de uitkomst wordt een aanbod gedaan. Dit kan zijn begeleiding naar werk, werk met loonwaardesubsidie, re-integratie of werkervaringstraject, dagbesteding of maatschappelijke participatie. Waar nodig wordt een zorgtraject ingezet.
 • Transformatie o.b.v. uitgangspunten beleidsplan ‘Gezond en Wel in 3D’ en ‘Ondersteund in de basis’. Individuele geldelijke tegemoetkomingen worden stapsgewijs vervangen door collectieve arrangementen en maatschappelijke initiatieven.

Wat hebben we gerealiseerd?

 • We hebben in 2018 totaal 75 aanvragen beoordeeld.  Door zowel minder instroom als meer uitstroom liep het aantal participatiecliënten met 9% terug naar 266. Deze uitkeringen zijn nagenoeg geheel betaald binnen het door het Rijk toegekende budget.  De grote tekorten uit 2016 en 2017 heeft onze gemeente achter zich gelaten.
 • De sociale recherche is minder vaak ingeschakeld dan in voorgaande jaren. De sociale recherche is een regionaal samenwerkingsproject dat in 2018 kampte met een beperkte personele bezetting.  In totaal zijn negen casussen in onderzoek genomen, waarbij in drie gevallen fraude werd aangetoond.
 • Inwoners met een uitkering worden gescreend op werkkansen in Team Toegang. Nieuwe aanvragers hebben nagenoeg allemaal een traject naar werk of een zorgtraject gekregen. Er zijn ook een aantal trajecten gestart voor inwoners die al langer uitkering ontvangen en die een specifieke begeleidingsvraag hebben.
 • Vanuit het beleidsplan ‘Ondersteund in de basis’ vervangt de gemeente individuele ondersteuning door algemene en collectieve voorzieningen: de transformatie in het minimabeleid. Dit is in 2018 afgerond.  Er bestaan inmiddels drie ondersteuningsarrangementen via fondsen:  Jeugdfonds Sport, Jeugdfonds Cultuur en Stichting Leergeld. Het grootste deel van de kinderen in gezinnen met armoede wordt door die fondsen bereikt. Er is bovendien een sociale kringloopwinkel waardoor de gemeente nauwelijks nog bijstand voor huisinrichting hoeft te verstrekken. Gennep biedt tot slot twee collectieve zorgverzekeringen aan, waarvan  15% meer inwoners gebruik maakten dan verwacht en begroot. Dat is in lijn met de ambitie om zoveel mogelijk inwoners met een laag inkomen te bereiken.

Beleidsindicatoren

Omschrijving

W 2016

W 2017

B 2018

W 2018

Personen met een bijstandsuitkering
(aantal per 10.000 inwoners)

269

274

275

nnb

Lopende re-integratievoorzieningen
(aantal per 10.000 inwoners 15-64 jaar)

73

149

80

nnb

ga terug