Jaarverslag 2018

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

6.4 Begeleide participatie

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

Portefeuillehouder:          P. Lucassen
Beïnvloedbaarheid:         ❶❷❸

Wat wilden we bereiken?

  • Sociale Werkvoorziening tijdens de afbouw financieel verantwoord blijven uitvoeren.
  • Opbouw nieuwe vormen van beschut, begeleid en gesubsidieerd werk voor doelgroep banenafspraak.

Wat zouden we er voor doen?

  • Dienstbetrekkingen WSW oud afbouwen.
  • Aanvalsplan 2015-2018 laten uitvoeren door de Stichting Intos, monitoren, evalueren en bijsturen.
  • Loonkostensubsidie Participatiewet o.b.v. loonwaardebepaling, cf. ambities van het sociaal akkoord en de banenafspraak 2015-2025.
  • Beschut werk nieuwe doelgroep Participatiewet cf. wettelijke taakstelling.

Wat hebben we gerealiseerd?

  • De afbouw van oude WSW dienstbetrekkingen verloopt sneller dan de prognose die de rijksoverheid voor gemeente Gennep heeft gemaakt. Het gemiddelde aantal gerealiseerde dienstbetrekkingen (SE) was 216. De door het rijk afgegeven prognose was 221,2. Om deze snellere afbouw mogelijk te maken hanteert Intos een actief uitstroombeleid voor WSW medewerkers die door ziekte of leeftijd niet meer kunnen meekomen. Zij krijgen een passend alternatief dagbestedingsprogramma in overleg met henzelf en/of hun wettelijk vertegenwoordiger.
  • Het Aanvalsplan 2015-2018 wordt uitgevoerd door de Stichting Intos. De realisatie verloopt conform begroting en planning. Het  bestuur van de overkoepelende gemeenschappelijke regeling (IWGM) van de gemeenten Gennep en Mook en Middelaar monitort dit elk kwartaal.
  • Het hanteren van de Loonkostensubsidie Participatiewet met loonwaardebepaling wordt in regioverband gerealiseerd en gemeten door de zeven gemeenten van Noord-Limburg. Onze regio loopt voor op de ambities van het sociaal akkoord en de banenafspraak 2015-2025. Dit is met name voor de private ondernemingen het geval. Overheidswerkgevers (gemeenten, waterschappen, rijksdiensten, etc...) lopen volgens landelijke statistieken achter op de ambitie. Samen met onze regiogemeenten hebben wij ons aandeel wél vervuld.
  • We hebben conform de wettelijke taakstelling zes werkplekken Beschut werk voor de nieuwe doelgroep Participatiewet gerealiseerd.

Verbonden partijen die bijdragen aan realisatie doelen

Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar (IWGM)
Op een bedrijfsmatig verantwoorde wijze door de Stichting Intos laten uitvoeren van taken van en voor de deelnemende gemeenten op het terrein van de gesubsidieerde en ongesubsidieerde arbeid.

ga terug