Jaarverslag 2018

Analyse van het resultaat

Investeringen en balansontwikkelingen

Activa
De activa van de gemeente bestaan voornamelijk uit gebouwen, rioleringen en verstrekte geldleningen.  
De gebouwen zijn weer onder te verdelen in:

  • Huisvesting gemeentelijke organisatie.
  • Schoolgebouwen.
  • Gemeenschapshuizen en sportaccommodaties.

Het totaal aan activa per 31 december 2018 is € 33.916.000. De investeringen in 2018 zijn:

ICT

€ 230.000

Gebouwen

€ 100.000

Wegen en verkeer

€ 700.000

Riolering

€ 770.000

Het totaal aan afschrijvingen is €  1.440.000.

Vaste geldleningen
De activa worden deels gefinancierd door vaste geldleningen. Het saldo van de vaste geldleningen per 31 december 2018 is € 17,9 miljoen. De jaarlijkse aflossingen bedragen € 1,9 miljoen.

Reserves
De Algemene Vrije Reserve wordt niet meer ingezet voor dekking van investeringen, alleen nog voor incidentele lasten. De omvang van de grondexploitaties is beperkt. De hoogte van de algemene reserve grondexploitaties is voldoende voor het afdekken van de risico's.
De bestemmingsreserve sociaal domein is gemaximeerd op € 1 miljoen.

Financiering
Onze investeringen worden gefinancierd met leningen die wij hebben afgesloten en door de inzet van het eigen vermogen (de reserves) en voorzieningen. Het totaal aan leningen, eigen vermogen en voorzieningen is veel hoger dan de boekwaarde van de activa. Dit zien wij ook terug in onze liquiditeitspositie, we hebben een overschot aan liquide middelen.
Vervroegd aflossen van vaste geldleningen is niet mogelijk. De overtollige liquide middelen moeten wij verplicht onderbrengen in de rijksschatkist en door de lage rentestand is het rendement in feite nihil.

Financieringspositie per 31 december 2018

Totaal boekwaarde investeringen incl. grondexploitaties   

€ 36,4 miljoen

Saldo vaste geldleningen

€ 17,9 miljoen

Reserves en voorzieningen

€ 27.1miljoen

Totaal financieringsmiddelen

€ 45,0 miljoen

Overschot financiering   

€ 8,6 miljoen