Jaarverslag 2018

Analyse van het resultaat

Toelichting op afwijkingen

Hogere inkomsten:

Toeristenbelasting € 37.000
In de 2e trimesterrapportage was de opbrengst al naar boven bijgesteld. Door toename aantal overnachtingen in 2017 zijn de definitieve aanslagen die in 2018 worden opgelegd hoger en zijn de voorlopige aanslagen voor 2018 verhoogd.

Vrijval bestemmingsreserve sociaal domein € 276.000
De uitgaven in het sociaal domein zijn in 2018 hoger dan de beschikbare budgetten. Voor dit tekort wordt aanvullend € 499.000 uit de bestemmingsreserve gehaald waarna het saldo € 1.276.000 is. In het coalitieakkoord en collegeprogramma is opgenomen dat de bestemmingsreserve sociaal domein wordt gemaximeerd op € 1.000.000 waardoor nog € 276.000 vrijvalt. Als onderdeel van het saldo van de jaarrekening wordt dit bedrag toegevoegd aan de algemene vrije reserve.

Leges reisdocumenten € 10.000
We hebben meer reisdocumenten afgegeven.

Verkoop gronden € 18.000
In het vierde kwartaal zijn nog enkele restpercelen verkocht.

Incidentele baten € 11.000
Betreft de uitkering van het liquidatie saldo Greenport Innovation Centre en  een nog ontvangen BDU subsidie verlichting fietspad Kleefseweg.

Vrijval voorziening dubieuze debiteuren € 31.000
De openstaande vorderingen, exclusief het sociaal domein, zijn beoordeeld op invorderbaarheid. Op basis van de beoordeling kan de voorziening die beschikbaar is voor het afboeken van oninbare bedragen verlaagd worden.

Onroerend zaak belasting € 93.000
In de begroting is de opbrengst OZB niet woningen verlaagd door de mogelijke gedeeltelijke (woning-) vrijstellingen voor verzorgingstehuizen, verpleeghuizen en bungalowparken. Door de rechtelijke uitspraak is dit duidelijk en is voor het bungalowpark in onze gemeente de procedure afgerond en zijn de verrekeningen over 2016 en 2017 betaald. Voor de verzorging- en verpleeghuizen vindt geen wijziging plaats. Daarnaast is de opbrengst hoger door areaaluitbreiding (nieuwbouw bedrijfsgebouwen).

Algemene uitkering uit het gemeentefonds € 50.000
Op grond van de decembercirculaire  is een hogere uitkering ontvangen als compensatie voor verhoging van de vergoedingen aan de raad- en commissieleden.

Lagere lasten:

Regionale brandweer € 12.000
In de begroting was rekening gehouden met een mogelijke aanvullende bijdrage aan de Veiligheidsregio ter aanvulling van het weerstandsvermogen. Het Algemeen Bestuur heeft besloten deze aanvulling niet te doen.

Integrale veiligheid € 15.000
We hebben vanaf 1 juli 2018 middelen gekregen voor extra personele capaciteit in dit programma. Daadwerkelijke inhuur heeft pas vanaf eind augustus plaatsgevonden en daarnaast heeft ook de gemeente Mook en Middelaar in het kader van onze samenwerking een deel van deze inhuurkosten voor haar rekening genomen.

Verkeer- en vervoersplannen € 25.000
Budget € 25.000 voor onderzoekskosten fietspad Maasbrug kan vervallen. Provincies Limburg en Brabant nemen deze voor hun rekening.

Werkbudget economisch beleid € 11.000
Lagere kosten Keurmerken Veilig Ondernemen bedrijventerreinen.

Leerlingenvervoer € 129.000
Door de nieuwe aanbesteding en samenwerking met gemeente  Bergen zijn de vervoerskosten sterk gedaald. In de 2e trimesterrapportage zijn de kosten al naar beneden bijgesteld. Ook het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het vervoer is met 10 gedaald naar 55 leerlingen.

Lokaal onderwijsbeleid € 14.000
De Rijksbijdrage is in 2018 gestegen met € 19.500. Deze middelen waren bedoeld voor aanvullende taalscholing van de leidsters in de kinderopvang. Na screening bleek dat slechts een beperkt aantal leidsters aanvullende scholing nodig had, derhalve zijn deze middelen beperkt ingezet.

Peuterspeelzalen subsidies € 25.000
In de 2e trimesterrapportage is al aangegeven dat, gezien de afrekening op basis van de werkelijke kosten over 2017, de subsidie aan de peuterspeelzalen voor 2018 ook te hoog zou zijn. Dit blijkt nu te kloppen.

Cultuurbeoefening € 10.000
Bedrag was aangevraagd voor verwachte externe kosten voor het implementeren van een businessplan bij Roepaen. Als gevolg van het dossierverloop zijn in 2018 in dit kader geen extra kosten meer gemaakt. Dit is pas helder geworden in december 2018.

Vergunning Toezicht en Handhaving overige WABO taken € 45.000
De uitgevoerde controles op bedrijven zijn niet overeenkomstig de planning uitgevoerd. De inhuurkosten van Venray daardoor lager uitgevallen. Voor 2019 wordt meer gestuurd op de overeengekomen planning.

Vergunning Toezicht en Handhaving basistaken RUD € 57.000
Er zijn minder vergunningen aangevraagd dan aanvankelijk aangenomen. Daar tegenover staat dat de aangevraagde vergunningen wel complexer waren. Per saldo zijn er minder uren nodig geweest dan vooraf voorzien.

Bouw en woningtoezicht € 10.000
Door minder complexe vergunning aanvragen is de inzet voor externe adviezen lager geweest.

Raad overige kosten € 24.000
Lagere kosten notuleren raadsvergaderingen en het budget voor studiekosten is deels onbenut. Daarnaast minder presentiegelden voor de commissies.

Salariskosten € 315.000
Het voordeel op de salariskosten wordt veroorzaakt door extra inkomsten. Deze extra inkomsten hebben betrekking op werkzaamheden die wij verrichten voor andere gemeente. Daarnaast is in het collegeprogramma extra formatie beschikbaar gesteld. Deze extra formatie is niet of niet volledig ingezet voor 2018.  Het invullen van vacatures bij bepaalde functies is moeilijk. Hierdoor zijn functies later ingevuld en ontstaat onderuitputting.  

Overige kosten personeel € 155.000
In afwachting van de verbouwing van het gemeentekantoor vinden geen aanpassingen in het kader van de arbo plaats, lagere kosten € 25.000.
Voor personeelskosten als gevolg van de organisatiewijziging was bij de jaarrekening 2017 een budget overgeheveld van € 260.000. Met de budgetten werd beoogd diverse kosten samenhangend met de organisatiewijziging te bekostigen. Praktisch gezien is het beslag later uitgevallen doordat de organisatiewijziging per 1 september is gerealiseerd. Zorgvuldigheid prefereerde boven snelheid. Daarnaast waren middelen gereserveerd voor vervanging van personeel tijdens de overgangsperiode. Hierop is beperkt beroep gedaan. Per saldo ontstaat een voordeel van € 60.000.
Voor het inhuren van tijdelijk personeel bij vacatures en ziekte worden aan de afdelingen op basis van aanvragen  budgetten beschikbaar gesteld voor vervanging. Deze budgetten zijn niet volledig ingezet doordat in de praktijk het invullen van deze inhuur niet altijd direct lukt. Dit leidt tot een voordeel van € 77.000.

Bureaukosten € 24.000
De bureaukosten vallen lager uit doordat:
- in verband met  de aankomende verbouwing sprake is van beperkte uitgaven voor meubilair en inventaris.
- de kosten van het verzenden van de afvalkalender zijn doorberekend aan de kosten van afvalinzameling, de portokosten vallen hierdoor lager uit
- de aanwezige voorraad aan het begin van het jaar was nog aanzienlijk daardoor lagere uitgaven voor papier en drukwerk.

Automatisering € 11.000
In 2018 hebben we geen volledig beveiliging assessment nodig gehad.

Diverse budgetten € 79.000
Betreft lagere uitgaven op veel budgetten door het bewust omgaan met de middelen door de budgethouders.

Hogere lasten:

Onderhoud openbaar groen € 31.000
Hogere kosten Buitenwerk voor het machinaal borstelen. Meer beplantingsmateriaal voor o.a. inrichting rondom nieuwe parkeerplaatsen centrum en extra ronde bestrijden processierups.

Uitgaven sociaal domein € 499.000
Aanwending bestemmingsreserves sociaal domein € 499.000

Lagere uitkeringen Algemene Bijstand/IOAW/IOAZ

295

Dotatie voorziening dubieuze debiteuren

-278

Lagere lasten minimabeleid

62

Lagere lasten WMO dagvoorzieningen

36

Lagere lasten WMO leefbaarheid

10

Lagere lasten WMO zorg en ondersteuning

35

Lagere lasten WMO dienstverlening

37

Hogere lasten WMO hulpmiddelen

-30

Lagere lasten WMO huishoudelijke hulp   

113

Lagere lasten WMO PGB

114

Hogere lasten jeugdzorg

-531

Lagere lasten arbeidsparticipatie

39

Kosten uitvoering WSW   

-401

Algemeen,
Omdat de budgetten binnen het sociaal domein bij de jaarrekening worden getotaliseerd hebben  er bij de tweede trimesterrapportage  slechts beperkt bijstellingen plaatsgevonden.

Lagere uitkeringen algemene bijstand/voorziening dubieuze debiteuren
Door verdere aanscherping van de controle bij de instroom en de activiteiten voor de uitstroom  hebben we minder uitkeringen en zijn meer uitkeringen verhaald . Hier staat tegenover dat de voorziening dubieuze debiteuren is verhoogd.

Lagere lasten minimabeleid
Voor het minimabeleid was ruimte gereserveerd om automatische kwijtschelding van WMO bijdragen mogelijk te maken. Hier is een verordeningswijziging nodig wat in 2018 niet meer is gehaald.

Lagere lasten WMO dagvoorzieningen
Het budget voor nieuwe initiatieven is niet geheel geïnvesteerd.
Er zijn in 2018 voorbereidingen geweest voor een huiskamer in Ottersum.
Deze huiskamer Ottersum is begin 2019 gestart en de kosten komen t.l.v. 2019.

Lagere lasten WMO leefbaarheid
Er zijn binnen deze post ook middelen opgenomen voor incidentele subsidies volgens de ´Subsidieregeling maatschappelijke participatie’. Het aantal aanvragen (en de hoogte van de subsidie) is vooraf niet te bepalen.

Lagere lasten WMO Zorg en Ondersteuning
Er zijn binnen deze post ook middelen opgenomen voor incidentele subsidies volgens de ´Subsidieregeling maatschappelijke participatie’. Het aantal aanvragen (en de hoogte van de subsidie) is vooraf niet te bepalen.
Verder zijn middelen verstrekt ten behoeve van subsidies dorpsondersteuners in de kernen en het programma Accent op Ieders talent. Het faciliteren van dorpsondersteuners wordt in 2019 verder geïntensiveerd, middels inzet van middelen uit deze post.

Lagere lasten WMO dienstverlening
Binnen dit budget was financiële ruimte gereserveerd voor innovatieve projecten in het sociaal domein alsmede de doorontwikkeling van het OMO beleid. Innovatieve projecten hebben zich niet aangediend en wegens gebrek aan beleidscapaciteit is de doorontwikkeling van het OMO beleid door geschoven naar 2019.

Hogere lasten WMO hulpmiddelen
Tot en met het 3e kwartaal leken de kosten in lijn met de ramingen. In het vierde kwartaal zijn echter qua aantal en kosten meer voorziening verstek. Per voorziening wordt tevens een onderhoudscontract afgesloten waardoor ook de kosten voor onderhoud zijn gestegen.

Lagere lasten WMO huishoudelijke hulp
Op basis van de indicaties en tarieven 2018 is een inschatting gemaakt van de benodigde budgetten, t.o.v. 2017 heeft er een forse ophoging plaatsgevonden . Uiteindelijk hebben er iets minder cliënten een beroep gedaan op huishoudelijk hulp dan vooraf ingeschat en blijft een deel van het budget onbenut.

Lagere lasten WMO PGB

Het aantal mensen dat een maatwerkvoorziening in de vorm van PGB is het afgelopen jaar met ruim 30% gedaald.  Dit zien we terug in een stijging van de kosten voor maartwerkvoorzieningen in de vorm van zorg in natura.

Hogere lasten jeugdzorg
De stijging van de kosten voor jeugdhulp is aanzienlijk. We zien een verhoogde instroom van cliënten. Deze ontwikkeling zien we over de gehele linie van ambulante zorg tot GGZ met verblijf.  
Daarnaast zien we een toename in de zwaarte en duur van de ingezette zorg. Dit in combinatie met stijgende tarieven maakt dat de kosten voor jeugdhulp aanzienlijk zijn gestegen.

Lagere lasten arbeidsparticipatie
De in het collegeprogramma opgenomen extra middelen voor ondersteuning van langdurig werklozen ad. € 30.000 zijn in afwachting van de arbeidsmarktvisie nog niet ingezet.

Kosten uitvoering WSW
Voor de kosten van de uitvoering  WSW was rekening gehouden met een dekking van € 416.000 uit de totale middelen sociaal domein, dit bedrag is uiteindelijk € 401.000.

Het saldo aan hogere lasten is onttrokken aan de bestemmingsreserve sociaal domein.

Vergoeding raadsleden € 56.000
De vergoeding van de raadsleden is met terugwerkende kracht tot 1 april verhoogd. Dit was bij de 2e trimesterrapportage nog niet bekend. De kosten worden voor 2018 gecompenseerd door een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds, zie hogere inkomsten.

Dotatie voorzieningen wethouders € 149.000
Voor de wethouders die al een pensioenuitkering ontvangen van de gemeente zijn nu, op advies van de accountant, ook actuariële berekeningen gemaakt door een extern bureau. Op basis van deze berekeningen is een aanvullende dotatie nodig door de gedaalde rekenrente en hogere levensverwachting.

Lagere inkomsten:

Opbrengst begraafplaats € 27.000
Na het 2e kwartaal is begonnen met de schoning van de administratie. Dit duurt langer dan vooraf was ingecalculeerd waardoor het innen van de leges vertraging heeft opgelopen. De nog te innen leges 2018 worden in het 2e kwartaal 2019 ontvangen.

Leges bestemmingsplannen € 14.000
In 2018 zijn voorbereidende kosten gemaakt voor een plan waarvan de leges in 2019 worden ontvangen.

Doorberekening rente en kosten organisatie € 16.000
Door latere uitvoering van investeringen vervanging riolering is minder rente doorberekend aan de exploitatie van de riolering, € 27.000. Door een hogere inzet van personeel voor de grondexploitaties is  € 11.000 meer aan kosten doorberekend.

Van trimesterrapportage naar jaarrekening

In de 2e trimesterrapportage 2018 is een positief saldo geprognotiseerd van € 432.000. We sluiten het boekjaar jaar af met ene batig saldo van € 1.656.000 positief, een verschil van € 1.224.000.
Belangrijke afwijkingen de lagere personeelskosten ad. € 470.000, de gedeeltelijke vrijval van de bestemmingsreserve sociaal domein  ad.  € 276.000, lagere kosten leerlingenvervoer € 129.000 en een hogere opbrengst OZB ad € 93.000. Totaal van deze vier posten is € 968.000.
Het hogere saldo is zoals uit bovenstaande toelichtingen blijkt duidelijk verklaarbaar.

In absolute zin zijn de afwijkingen: