Jaarverslag 2018

Weerstandvermogen en risicobeheersing

Minimaal benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de analyse en beoordelingsmethode zoals vastgelegd in de Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing is hieronder berekend wat de minimaal benodigde weerstandscapaciteit is. In de berekening wordt een kans van optreden en een kans op het financiële gevolg bepaald.

Kans optreden

De inschatting van de kans dat een gebeurtenis zich voordoet, wordt voor het grootste deel gebaseerd op basis van historische cijfers. Waar een kans op een andere manier wordt berekend wordt dit aangegeven.
Als bekend is hoe vaak een risico zich voordoet, moet hier een factor aan worden toegekend. Hierbij wordt de volgende indeling gehanteerd:

Kans financieel gevolg

Bij het schatten van de financiële gevolgen wordt in eerste instantie bepaald in welke mate het mogelijk is om financiële gevolgen te bepalen. Hierbij wordt de volgende classificatie gehanteerd:

  • Goed (G):       duidelijk is wat de financiële gevolgen van het risico zijn.
  • Redelijk (R):       de financiële gevolgen worden bepaald op basis van historische             gegevens.
  • Slecht (S):       de financiële gevolgen worden op een andere manier bepaald.
  • Niet in te schatten (NS):   er is geen inschatting te maken van de financiële gevolgen.

De financiële gevolgen van het voordoen van elk risico moeten in beeld worden gebracht, tenzij is aangegeven dat dit niet mogelijk is. Afhankelijk van de mate van waarin een inschatting van de financiële gevolgen gemaakt kan worden, wordt het bedrag volledig of deels meegenomen.

Conclusie

De weerstandscapaciteit moet een zodanige omvang hebben dat onvoorziene financiële tegenvallers kunnen worden gedekt. De financiële consequenties van de geïnventariseerde risico’s zijn voor een deel redelijk te kwantificeren.

De risico’s zijn met de huidige omvang van de weerstandscapaciteit voldoende afgedekt. De weerstand coëfficiënt 2018 is € 20.474.800 / € 2.961.750 € is 6,9. In de begroting 2018 was de coëfficiënt 8,6. De weerstand coëfficiënt is gedaald door het opgenomen risico voor de stijging van de bouwkosten.

ga terug